НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план – один з нормативних документів закладу освіти, згідно якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення обов’язкових навчальних дисциплін, дисциплін за вибором, факультативи, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, підсумкової атестації.

На основі освітньо-наукової програми складається та затверджується робочий навчальний план, згідно якого здійснюється організація освітнього процесу. У робочому навчальному плані конкретизується варіативний складник базового навчального плану, що є складовою частиною Стандарту вищої освіти з підготовки доктора філософії відповідної спеціальності.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Галузь знань: 05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Спеціальність: 051 – ЕКОНОМІКА

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність: 073 – МЕНЕДЖМЕНТ

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 10 – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Спеціальність: 101 – ЕКОЛОГІЯ

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 20 – АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Спеціальність: 201 – АГРОНОМІЯ

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 20 – АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Спеціальність: 206 – САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 21 – ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Спеціальність: 212 – ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 20 – АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Спеціальність: 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності


Галузь знань: 21 – ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Спеціальність: 211 – ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Перелік освітніх компонент і програм практик

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності