НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

 

Білоцерківський національний аграрний університет є провідним освітньо-науково-дослідницький центр країни.

Білоцерківський національний аграрний університет – БНАУ має потужний науковий потенціал, кафедри, науково-дослідницькі лабораторії забезпечені новітнім обладнанням, комп’ютерною та відеотехнікою, що дозволяє організовувати дослідницький та інноваційний процеси на високому науково-методичному рівні. В університеті існує єдина система управління науковими дослідженнями, де особлива увага приділяється концентрації зусиль на вирішення важливих науково-технічних проблем у розвитку аграрної науки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень в області розвитку агросфери.

Спираючись на здобутки, набутий досвід традиції ведення наукових пошуків та розробок, науковці університету в ХХІ столітті ведуть дослідження, які мають важливе значення для подальшого розвитку усіх галузей сільськогосподарського виробництва на принципах сталості, харчової промисловості, сталого розвитку сільських територій, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки країни.

Білоцерківський національний аграрний університет є визнаним центром наукових досліджень в Київській області та країні. Наукова діяльність університету здійснюється за трьома напрямами:

- науково-дослідницька робота, що включає у себе виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідницьких робіт, експериментальних розробок студентів;

- організацію інноваційного циклу щодо впровадження результатів наукових досліджень та інноваційних розробок;

- підготовка фахівців вищої кваліфікації у рамках докторантури, аспірантури, магістратури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності. Вона є обов’язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною метою наукової та інноваційної діяльності є активізація діяльності у напрямі залучення коштів державного фінансування, розвиток системи позабюджетного фінансування та залучення іноземних грантів з метою зміцнення матеріально-технічної бази освітнього процесу та наукових досліджень, збереження кадрового потенціалу та підтримку науково-дослідницьких підрозділів.

Основними пріоритетами наукової та інноваційної діяльності колективу БНАУ є:

 1. Підвищення інноваційної затребуваності наукової продукції, комерціалізації результатів науково-дослідницьких розробок, нематеріальних активів об’єктів інтелектуальної власності.
 2. Ефективне використання елементів наукової інфраструктури, створення між кафедрального центру, який об’єднує наукових співробітників, викладачів та науково-дослідницькі лабораторії, ефективне використання сформованої бази приладів та обладнання.
 3. Інтеграція наукової тематики факультетів, кафедр, наукових підрозділів з метою виконання крупних наукових та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки, техніки і технологій таких як: біотехнології у рослинництві та тваринництві; забезпечення стійкого благополуччя з інфекційних та незаразних хвороб тварин, безпеки і якості продуктів харчування; точне землеробство, нанотехнології, альтернативні види біопалива та енергії, сталих агропродовольчих ланцюгів, сталого розвитку сільських територій, управління відходами сільськогосподарського виробництва та продовольства.
 4. Посилення науково-дослідницької роботи та її комплексності, поліпшення наукової інфраструктури та створення інноваційного центру як передумови до трансформації ВОЗ в Університет дослідницького типу.
 5. Посилення публікаційної активності науковців університету у виданнях, які входять до системи Web of Science или Scopus.

В університеті працюють 3 академіки НААН, 49 докторів наук, професорів, 255 кандидатів наук, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 12 заслужених працівників освіти та вищої школи.

Велика увага приділялася пошуку позабюджетного фінансування наукових досліджень, враховуючи запити виробництва та комплексний характер наукового продукту.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

– напрям «Раціональне природокористування», визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»:

 1. збереження біорізноманіття у агроекосистемах, керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Т.М. Димань.
 2. технології обробітку ґрунту у п’ятипільних польових сівозмінах,керівник доктор сільськогосподарських наук, професор І.Д. Примак.
 3. сучасні технології ветеринарного забезпечення здоров’я і продуктивності сільськогосподарських тварин, керівники: доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор М.В. Рубленко.
 4. ресурсо- та енергозберігаючі технологій виробництва продуктів тваринництва, керівники: доктор сільськогосподарських наук, професор В.С. Бомко, доктор сільськогосподарських наук, професор М.М. Луценко.

– напрям, визначений Законом України «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань»:

 1. удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення стійкого розвитку агросфери, керівники: доктор економічних наук, професор О.М. Варченко, І.В. Свиноус.
 2. забезпечення конкурентоспроможності та інноваційності агропродовольчих ланцюгів на принципах сталості, доктор економічних наук, професор Крисанов Д.Ф., доктор економічних наук, професор Варченко О.М., доктор економічних наук, професор Шуст О.А.
 3. генетично-селекційні та біотехнологічні методи поліпшення сортів сільськогосподарських культур, кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.П. Хахула.
 4. біотехнологія конструювання та іммобілізації біологічно-активних речовин, доктор сільськогосподарських наук, професор О.М. Мельниченко, керівник доктор сільськогосподарських наук, професор С.В. Мерзлов.
 5. ДНК-технології в тваринництві і рослинництві, молекулярна діагностика інфекційних хвороб, керівники: доктор сільськогосподарських наук, професор Т.М. Димань.

Основна тематика науково-дослідних робіт кафедр університету.

 • розробка наукового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України;
 • удосконалення методології планування та проектування агроландшафтів, розвитку сільських територій, природних комплексів;
 • розробка молекулярних біотехнологій прискореного створення нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур: аналіз молекулярно-генетичної та структурно-функціональної організації генів та геномів основних сільськогосподарських культур; 
 • підвищення агроекологічної ефективності сучасних технологій точного землеробства;
 • розробка інноваційних технологій з виробництва та використання енергії із відходів тваринництва та рослинницької сировини, розвитку біоенергетики;
 • удосконалення системи моніторингу та проектування сталого природо- та землекористування із ефективним виробництвом екологічно безпечної, високоякісної продукції, безпечною утилізацією відходів сільськогосподарського виробництва;
 • розробка методів забезпечення безпеки та якості сільськогосподарської сировини та продовольства;
 • створення нових ресурсоощадних технологій з метою збереження та примноження родючості ґрунту;
 • удосконалення системи економічного регулювання агропродовольчого ринку, розробка пропозицій щодо забезпечення сталості та конкурентоспроможності агропродовольчих ланцюгів, талого розвитку сільських територій;
 • розробка економічних засад та практичних пропозицій щодо відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства у сучасних умовах господарювання;
 • розробка схем інтегрованого управління водними ресурсами т інженерна гідрологія;
 • підвищення агроекологічної ефективності сучасних технологій точного землеробства;
 • розробка інноваційних технологій з виробництва та використання енергії із відходів тваринництва та рослинницької сировини, розвитку біоенергетики;
 • удосконалення системи моніторингу та проектування сталого природо- та землекористування із ефективним виробництвом екологічно безпечної, високоякісної продукції, безпечною утилізацією відходів сільськогосподарського виробництва;
 • розробка методів забезпечення безпеки та якості сільськогосподарської сировини та продовольства;
 • створення нових ресурсоощадних технологій з метою збереження та примноження родючості ґрунту;
 • удосконалення системи економічного регулювання агропродовольчого ринку, розробка пропозицій щодо забезпечення сталості та конкурентоспроможності агропродовольчих ланцюгів, талого розвитку сільських територій;
 • розробка економічних засад та практичних пропозицій щодо відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства у сучасних умовах господарювання;
 • розробка схем інтегрованого управління водними ресурсами та інженерна гідрологія;
 • вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів  137Сs і 90Sr в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи
 • розробка та впровадження селекційно-генетичних методів поліпшення репродуктивних якостей свиней різних генотипів
 • вивчення ефективності використання кормових добавок та біологічно активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з метою отримання екологічно чистої продукції тваринництва
 • використання в годівлі свиней кормових добавок
 • розробка та уточнення норм і способів уведення мінеральних елементів в раціони, комбікорми і кормові добавки для сільськогосподарських тварин
 • підвищення продуктивності сортів і гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України
 • удосконалення  елементів  технологій  вирощування  сої  у Правобережному Лісостепу України
 • вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху у Правобережного Лісостепу України
 • удосконалення технологій  вирощування  гібридів  кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України
 • фгробіологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових у Правобережному Лісостепу України
 • теоретичні і практичні основи відтворення родючості чорнозему типового і підвищення продуктивності польових короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу України
 • агротехнічні основи обґрунтування технології вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для отримання альтернативних видів палива
 • теоретичні та практичні основи розробки енерго- та ресурсозберігаючих технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для переробки та отримання альтернативних видів палива.
 • наукове обгрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України
 • вплив продуктів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи на відтворну функцію свиней
 • паразитози риб (поширення, діагностика і профілактика)
 • розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів
 • структурно-функціональна характеристика м’якого остову опорно-рухового апарату ссавців і птахів
 • розроблення новітніх об'ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини
 • молекулярна діагностика та генотипування збудників інфекційних хвороб тварин