НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Докторантура та аспірантура

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

Підготовка кадрів вищої професійної освіти в аспірантурі є одним із пріоритетних напрямів наукової та освітньої політики Білоцерківського національного аграрного університету.

Починаючи із 2016 року, навчання в аспірантурі стало третім, найбільш престижним, рівнем вищої професійної освіти. Вступити до аспірантури можуть випускники ЗВО, які мають рівень освіти не нижче магістратури або спеціаліста. Програма навчання в аспірантурі включає освітню та науково-дослідницьку складові роботи.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Білоцерківського національного аграрного університету за очною (денною) або заочною формами навчання та поза аспірантурою - для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в університеті.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі Білоцерківського національного аграрного університету за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Кожний аспірант і докторант працює під керівництвом наукового керівника або консультанта відповідно, послідовно виконуючи завдання індивідуального плану, готує науково-кваліфікаційну роботу з метою одержання наукового ступеня «доктора філософії» або доктора наук.

 

Аспіранти PhD мають можливість:

1. Одержати науковий ступінь доктора філософії, а із ним й більш високий професійний та суспільний статус. Людина, яка має науковий ступінь, проходить поглиблену науково-освітню підготовку, тому у сучасному суспільстві знань такі особи мають вищий суспільний статус.

2. Сформувати засади успішної кар’єри. Соціологічні дослідження та інтерв’ю із роботодавцями переконують, що людина із науковим ступенем, як правило, займає більш високі посади та має вищий дохід.

Переваги навчання в аспірантурі:

1. Диплом про третій рівень вищої освіти. Аспіранти PhD, відповідно до Закону «Про вищу освіту» (2014 р.) отримують диплом про третій рівень вищої освіти. Диплом про закінчення аспірантури дає можливість захистити науково-кваліфікаційну роботу та одержати переваги на ринку інтелектуальної праці.

2. Аспірантура посилює фахову підготовку та забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. Аспірантура реально диверсифікує сферипрацезайнятості для аспіранта PhD.

3. Аспірантура дозволяє одержати нові навички, необхідні для працезайнятості. Науково-освітня програма підготовки доктора філософії PhD формується із урахуванням особистих інтересів студентів. Окрім поглибленого вивчення вибраної наукової теми аспіранти PhD одержують універсальні знання та навички (аналітичні, управлінські, педагогічні, лідерські інструменти особистісної ефективності та ін.) за власною освітньою траєкторією. Ці навички на сьогодні є необхідними для формування успішної кар’єри у будь-якій професійній інтелектуальній діяльності незалежно від наукової спеціалізації.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Білоцерківський національний аграрний університет

площа Соборна, 8/1

м. Біла Церква

Київська область

Україна, 09117.

 

Відділ аспірантури та докторантури

Центральний корпус, кабінет 101а,

E-mail: viddilaspirantura@btsau.edu.ua

 

Завідувач відділу:

Качан Леся Михайлівна

Центральний корпус, кабінет 101а,

E-mail: viddilaspirantura@btsau.edu.ua

 

Положення «Про відділ аспірантури та докторантури Білоцерківського національного аграрного університету», затверджене рішенням вченої ради університету від 31 травня 2022 р., протокол № 4, та введеного в дію наказом ректора від 31 травня 2022 р. № 116/О