НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Студентське наукове товариство

 

 
 
З метою ефективної реалізації науково-дослідницької діяльності студентів в Білоцерківському національному аграрному університеті створено і успішно функціонує наукове студентське товариство.
Студентське наукове товариство (СНТ) є науковим об'єднанням студентів Білоцерківського національного аграрного університету, які беруть активну участь в науково-організаційній та дослідницькій роботі.
 
 
Куманська Юлія Олександрівна​​ 
координатор СНТ, канд. с.-г. наук, доцент
 

Корнієнко Діана Миколаївна 
магістрантка 2 курсу факультету ветеринарної медицини

 
Шаровар Дар'я Олександрівна
студентка 3 курсу екологічного факультету
 
 

Богданевич Дарина Ігорівна
студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету

 

Корнієнко Альона
студентка 3 курсу біолого-технологічного факультету

 

Пруська Наталія
студентка 2 курсу біолого-технологічного факультету

 

Котляр Тимофій
студент 3 курсу агробіотехнологічного факультету

 

Бабенко Катерина
студентка 1 курсу економічного факультету

 

Діденко Валентин
магістрант соціально-гуманітарного факультету


Метою діяльності СНТ є створення умов для розкриття творчих здібностей і виховання студентської молоді, збереження і поповнення на цій основі інтелектуального потенціалу БНАУ, стимулювання роботи кафедр з організації науково-дослідної роботи студентів, сприяння роботі Університету щодо підвищення якості підготовки фахівців з вищою професійною освітою, подальшого розвитку інтеграції науки і освіти.


Функції СНТ БНАУ:

Наукова
 • Залучає студентів до науково-організаційної, науково-дослідної, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної діяльності.
 • Розробляє і реалізує програми, мета яких - підвищення наукового потенціалу студентів Університету.
 • Здійснює моніторинг потреб Університету та зовнішніх організацій в результатах науково-дослідної роботи студентів, ринку наукових студентських проектів, можливостей фінансової та іншої підтримки студентських наукових розробок, що здійснюються в Університеті.
Організаційна:
 • Бере участь у плануванні та організації науково-дослідницької, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної та іншої діяльності студентів Університету.
 • Розробляє інформаційно-методичну, нормативну та організаційно-розпорядчу документацію та рекомендації щодо здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів Університету, проводить методичну та консультаційну роботу із студентами Університету.
 • Проводить студентські наукові заходи в Університеті (конференції, «круглі столи», семінари, конкурси студентських наукових робіт, конкурси бізнес-проектів, дискусійні клуби та ін.).
 • Забезпечує науково-організаційний супровід і підтримку студентських наукових проектів та робіт, виконаних студентами Університету в самостійному науковому пошуку.
 • Налагоджує зв'язки з СНТ інших вищих навчальних закладів, вивчає їх досвід організації науково-дослідної роботи студентів з метою реалізації спільних проектів і впровадження нових форм і методів в роботу СНТ БНАУ.
 • Здійснює організаційну та інформаційну підтримку наукових заходів, що проводяться кафедрами та іншими науковими підрозділами Університету.
 • Надає науково-організаційну підтримку студентам Університету при підготовці наукових робіт для участі в міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах на кращу наукову роботу студентів.
 • Підтримує систему зворотного зв'язку СНТ зі студентами БНАУ, структурними підрозділами Університету, а також зовнішніми організаціями з метою підвищення ефективності НДРС Університету.
Інформативна:
 • Привертає студентів до участі у внутрішньовузівських, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських заходах, а також в організації та проведенні подібних заходів в БНАУ.
 • Веде постійне оновлення баз даних про конкурси наукових робіт студентів, студентські наукові конференції, семінари та інші наукові заходи; а також про організації, що підтримують роботу вузів в області. НДРС.
 • Здійснює інформаційний супровід НДРС і власної діяльності.
 • Координує роботу постійно діючих студентських гуртків, проблемних груп з актуальних проблем науки.
 • Готує матеріали для наукового розділу інтернет-порталу та періодичних видань БНАУ.

  

На засіданнях Ради молодих вчених і Студентського наукового товариства обговорюються майбутні наукові проекти, створюються ініціативні групи для допомоги в організації науково-практичних заходів.

Наукові дослідження студентів проводяться під керівництвом науково-педагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії,  81 навчально-науковій філіях кафедр на виробництві, ННДЦ БНАУ, ветеринарній і юридичний клініках, в 52 наукових гуртках. Всього до наукової роботи щорічно залучено 2100 студентів, які активно працюють над дослідженням і розробкою держбюджетних, наукових комплексних кафедральних тем.

За результатами наукової діяльності 50 студентів і 80 молодих вчених виступили з доповідями на 38 міжвузівських конференціях, науково-практичних семінарах в межах України.

   

Щорічно проходять науково-практичні конференції, де працює 37 секцій, участь у конференціях беруть близько 2100 студентів, з доповідями виступають до 800 студентів.  Нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів, подяками більше 100 студентів щороку.

      

Студенти-члени СНТ беруть активну участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, де предсавляють щорічно до 20 проектів, виборюють переможні місця.

У Білоцерківському НАУ діє система підтримки, морального та матеріального заохочення студентів до науково-дослідницької роботи. На День студента і День науки нагороджуться спеціальними призами та грошовими преміями студенти і аспіранти, які беруть активну участь у науковій роботі, успішно презентують результати свої досліджень на конкурсах і різних науково-практичних заходах.

   

  

Найкращі студенти, члени СНТ, які активно займаються науково-дослідною роботою, виступають на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових студентських робіт після закінчення університету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру.

 

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань
і
спеціальностей у 2021/2022 н.р. Білоцерківського НАУ

Спеціальність
Тема
Студент
Керівник
Соціально-гуманітарний факультет
1
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права
Місце і роль правової культури в сучасному державотворенні
 
Богданевич Дарина Ігорівна,
1 курс
Бровко Н.І., доктор юрид. наук, доцент
2
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права
Столипінська аграрна реформа та її вплив на  становлення аграрної
політики в Україні
 
Безуглов Ілля Євгенович,
1 курс
Бровко Н.І., доктор юрид. наук, доцент
3
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 
Особи похилого віку, як жертви злочинного посягання та прояви їх віктимної поведінки
Яковенко Марина Євгеніївна,
3 курс
Сімакова С.І., канд. юрид. наук, доцент
4
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 
Примусове припинення  права власності на землю: огляд законодавства і судової  практики
Кущенко Ольга Віталіївна,
3 курс
Настіна О.І., канд. юрид. наук, доцент
5
Переклад
 
Особливості відтворення метафор у сонетах Вільяма Шекспіра
 
Юрченко Марина Андріївна,
4 курс
Михайленко О.О., канд. філолог. наук, доцент
6
Переклад
 
Стилістичні особливості перекладу англомовних художніх текстів (на прикладі творів “Гобіт, або Мандрівка За Імлисті Гори” Дж. Р. Р. Толкіна та “Матильда” Р. Дала)
Пархомець Софія Павлівна,
4 курс
Михайленко О.О., канд. філолог. наук, доцент
7
Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури
Фразеологізми з компонентом «їжа» в англійській та українській мовах
 
Черненко Вікторія Віталіївна,
4 курс
Тарасюк А.М., старший викладач
8
Переклад
 
Способи перекладу реалій (на матеріалі роману Дж. Остін «Гордість і упередженість»)
 
 
Черненко Вікторія Віталіївна,
4 курс
Михайленко О.О., канд. філолог. наук, доцент
9
Культурологія
 
Становлення і розвиток молодіжних субкультур в Україні
Кібальнікова Дарія Олександрівна, 1 курс
Ордіна Л.Л., канд. педагог. наук, доцент
Економічний факультет
10
Економіка сільського господарства та АПК
 
Аграрна сфера в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій
Черненко Олександр Сергійович,
4 курс
Однорог М.А.,
канд. екон. наук, доцент
11
Страхування
 
Страхування Пріоритету розвитку страхового сектору економіки в умовах цифровізації
Корбут Анастасія Максимівна,
4 курс
Ткаченко К.В. канд. екон. наук
12
Облік і оподаткування
Податок з доходів фізичних осіб зарубіжний досвід та виклики для України
Олещенко Людмила Григорівна,
4 курс
Заболотний В.С., канд. екон. наук, доцент
13
Публiчне упpaвлiння тa aдмiнiстpувaння
Молодіжна активність як чинник функціону-вання сучасного громадянського суспільства
Баліцька Наталія Ігорівна,
4 курс
Панасюк В.І.,
канд. екон. наук, доцент
14
Підприємництво
Стратегії сталого розвитку фармацев-тичних підприємств
Кияниця Олег Валерійович 4 курс
Кепко Л.М.
канд. екон. наук, доцент
15
Менеджмент організацій
Соціальна відповідальність аграрного бізнесу у системі стратегічного менеджменту підприємств
Гринчук Карім Віталійович, 4 курс
Вихор М.В.
канд. екон. наук, доцент
Агробіотехнологічний факультет
16
Агрономія
Успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси (Erysiphe graminis f. sp. hordei) в F1 та гібридо-логічний аналіз F2 ячменю ярого
Нікіташ Нікіта Богданович,
3 курс
Сабадин В.Я., канд. с.-г. наук, доцент
17
Агрономія
Ступінь генетичної стабільності амфіди-плоїдів від видів триби Triticinae, виявлений за допомогою білкових маркерів та морфоло-гічних ознак
Криворот Олександр Сергійович,
2 курс
Вдовиченко Ж.В., канд. біол. наук
18
Агрономія
Ефективнicть бioпрепaрaтiв зa вирoщувaння пшеницi oзимoї в умoвax дocлiднoгo пoля БНAУ
Стоколос Тарас Григорович,
3 курс СП
Єзерківська Л.В. канд. с.-г. наук
19
Геодезія та землеустрій
Геопортали відкритих даних в управлінні земельними ресурсами м. Біла Церква: методо-логічні підходи та прикладне використання
Іванюк Меланія Миколаївна,
4 курс
Сіроштан Т.М., канд. екон. наук, доцент
20
Електротехніка та електромеханіка
Розробка електропривода леміш-ного плуга для малих ділянок та теплиць
Савченко Володимир В’ячеславович,
2 курс
Рубець А.М., канд. техн. наук
21
Лісове господарство
Постасептична адаптація та розмно-ження павловнії
Кузьменко Владислав Іванович,
2 курс
Мацкевич В.В., д-р с.-г. наук, доцент
22
Садово-паркове господарство
Проектні пропозиції щодо реконструкції ділянки «Кар’єр» в народному еко-парку на Вокзальній в Білій Церкві
Васютик Анатолій Анатолійович,
4 курс
Масальський В.П., канд. біол. наук, доцент
 
Факультет ветеринарної медицини
23
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Удосконалення методів контролю за якістю і безпечністю харчової продукції тваринного походження
Майстрова Яна Віталіївна, магістрантка
Тишківська Н.В., канд. вет. наук, доцент
24
Ветеринарна медицина
Діагностика ротавірусних інфекцій у котів з використанням полімеразної ланцюгової реакції
Чекалін Ілля Юрійович, магістрант
Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент
25
Ветеринарна медицина
Клініко-експериментальне обґрунтування застосування кальцій-фосфатної кераміки для остеозаміщення осколкових переломів у тварин
Ліщенко Інна Миколаївна,
4 курс
Чемеровський В.О., асистент
Біолого-технологічний факультет
26
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Ефективність виробництва меду і прополісу карпатською бджолою (Apis mellifera carpatica)
Трачук Валерія Олегівна,
5 курс
Ставецька Р.В., д-р с.-г. наук, професор
27
Харчові технології
Безпечність та якість застосування спіруліни в технології розсільних сирів
Крикуха Вероніка Олександрівна,
4 курс
Мерзлова Г.В. канд. с.-г. наук, доцент
 
Екологічний факультет
28
Екологія
Агроекологічна оцінка мулових мас стічних вод при вирощуванні пшениці ярої в умовах вегетаційного досліду
Дячук  Марія Миколаївна,
4 курс
Дубовий В.І., д-р с.-г. наук, професор
29
Водні біоресурси та аквакультура
Зниження оксидантного стресу у коропа при вирощуванні зарибку підвищеної ваги
Фесенко Олена Сергіївна,
6 курс
Олешко О. А., кандидат с.-г. наук, доцент

Вітаємо талановиту молодь університету з перемогами!

09 червня 2022 р. Баліцька Н.І. – здобувачка вищої освіти 4-го курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» економічного факультету та доцент кафедри публічного управління адміністрування та міжнародної економіки – Арбузова Т.В. взяли участь у пленарному засіданні II Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти» в онлайн-форматі на платформі Zoom у Миколаївському національному аграрному університеті.

Переможниця ІІ-го Всеукраїнського конкурсу «Бізнес і права людини в Україні:
проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

Наталія Баліцька й науковий керівник Т.В. Арбузова, грудень 2022 р.

Наталія Баліцька також взяла участь у науково-практичній конференції ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» спільно з Інститутом економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України та за постійної підтримки і сприяння Програми розвитку ООН в Україні, де мала змогу представити наукову роботу разом із науковим керівником – доцентом Арбузовою Т. В. та отримала нагороду – Диплом ІІ ступеня в номінації «Кращі наукові роботи здобувачів вищої освіти».

Переможниця Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, секції «Фінанси, банківська справа та оподаткування» – здобувачка 4 курсу економічного факультету ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» Кротюк В.В. взяла участь та отримала диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт секції «Фінанси, банківська справа та оподаткування» Комратського державного університету (Молдова) на тему: «Іноземний капітал у банківській системі України». Науковий керівник – Варченко О.О.

Переможниця Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
Комратського державного університету (Молдова) В.В. Кротюк,

студентка економічного факультету