НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Науково-технічна рада

 

Науково-технічна рада створена Наказом ректора від 2 липня 2015 року № 116/о.

Наказ про оновлення складу науково-технічної ради університету від 1 липня 2021 року № 229/О.

Положення про науково-технічну раду БНАУ Ухвалено  Вченою радою  університету, протокол № 9 від 22.09.2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду у Білоцерківському національному аграрному університеті

 

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада університету (далі НТР) є постійно діючим дорадчим органом Ректорату та Вченої ради з питань наукової та науково-технічної діяльності університету. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової та інноваційної діяльності, наказів та розпоряджень щодо науково-технічної діяльності.

1.2. В основу діяльності НТР покладене законодавство України, накази Міністерства освіти і науки України, Статут університета, Положення про організацію наукової діяльності в університеті, а також дане Положення.

1.3.  Науково-технічна рада університету формується з висококваліфікованих науковців університету, що мають досвід організації наукової діяльності, керівників наукових структурних підрозділів університету, творчих дослідницьких колективів, а також із числа науковців, що беруть активну участь у виконанні фундаментальних та прикладних НДР у межах пріоритетних напрямів наукових досліджень та розробок університету. Очолює науково-технічну раду проректор з наукової та інноваційної діяльності.

1.4. Склад науково-технічної ради затверджується наказом ректора (терміном на 5 років).

2. Основні завдання і функції науково-технічної ради

 1. Аналіз та координація науково-дослідної діяльності в Університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, у т.ч. в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
 2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології, Державного агентства водних ресурсів, програмами Національної академії аграрних наук, а також регіональними науково-технічними програмами і планами.
 3. Розробка Концепції науково-дослідної роботи університету, планів фундаментальних та прикладних досліджень.
 4. Координація сумісної науково-дослідної роботи підрозділів університету та творчих колективів з метою ефективного вирішення наукових та науково-технічних проблем.
 5. Наукове оцінювання тематики та результатів науково-дослідних робіт підрозділів університету.
 6. Експертиза проектів наукових досліджень і розробок, що подаються на конкурс щодо одержання фінансування за рахунок державного бюджету.
 7. Прийняття рішення про направлення  кращих науково-дослідних робіт НПП, аспірантів та студентів на отримання державних премій і стипендій.
 8. Атестація стипендіатів державних стипендій та отримувачів державних премій за науково-дослідну роботу.
 9. Підготовка пропозицій щодо фінансової підтримки певних напрямків наукових досліджень, актуальних та перспективних наукових розробок.
 10. Затвердження тематичного плану науково-дослідних робіт підрозділів університету.
 11. Аналіз підсумків річної наукової та науково-технічної діяльності, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, докторантами та аспірантами.
 12. Аналіз і координація діяльності редколегій фахових періодичних видань університету,  рекомендація до друку наукових монографій та інших видань.
 13. Координація інформаційного та інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень.
 14. Проведення аналізу результатів атестації аспірантів і докторантів та звітів науково-педагогічних працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт, аналіз підготовки кадрів.
 15. Заслуховування звітів директорів науково-дослідних інститутів та завідувачів науково-дослідних лабораторій щодо виконання планів науково-дослідної роботи, залучення фінансування, атестації та акредитації, результатів наукової діяльності.
 16. Координація науково-дослідної роботи на базі ННЦ БНАУ.
 17. Координація наукової роботи студентів.
 18. Координація науково-дослідної роботи підрозділів на базі ННЦ Білоцерківського НАУ.

3. Порядок роботи науково-технічної ради

3.1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою або (за його дорученням) одним із членів ради, не рідше ніж один раз у квартал.

3.2.  План роботи НТР складається на рік і затверджується головою НТР.

3.3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

3.4. Рішення НТР приймаються за наявності кворуму (більше половини членів НТР від складу згідно з наказом) в результаті відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів рід час голосування на засіданні НТР вирішальним є голос голови НТР.

3.5. Рішення НТР оформляються протоколом, який підписуються головою та вченим секретарем НТР.


Наказ "Про оновлення складу науково-технічної ради університету"