НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК

Починаючи з 01 вересня 2016 року у Білоцерківському національному аграрному університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до:

Закону України «Про вищу освіту»  (Портал Верховної Ради України)

Закону України «Про освіту»  (Портал Верховної Ради України)

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»  (Портал Верховної Ради України)

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»

Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для аспірантів, які вступили на навчання у 2015–2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року.

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 11/2 від 8 липня 2016 року) та наказу Міністерства освіти і науки України № 816 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 08 липня 2016 року (надано дозвіл на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за 7-ма науковими спеціальностями (переліку 2015 року)).

Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266 з доповненнями та уточненнями (Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266») (відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року).

Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 р. № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 132 від 01.02.2021)

Наказу МОН від 10.02.2021 р. № 164 «Методичні рекомендації щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, академічної довідки».

Наказу МОН від 10.02.2021 р. № 164 «Методичні рекомендації щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка».

Національної рамки кваліфікацій // База даних «Законодавство України»/ВР України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Національного класифікатора України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 22 галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п

Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій».

Листа Міністерства освіти і науки України "Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів"

Євпропейського кодексу поведінки щодо доброчесності досліджень (The European Code of Conduct for Research Integrity)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти –

Проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти –

 

А також ДОКУМЕНТІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

Положення «Про відділ аспірантури та докторантури Білоцерківського національного аграрного університету», затверджене рішенням вченої ради університету від 31 травня 2022 р., протокол № 4, та введеного в дію наказом ректора від 31 травня 2022 р. № 116/О.

Положення «Про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення «Про Академічну раду з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2018 р., протокол № 1, та введеного в дію наказом ректора від 20 лютого 2018 р., № 31/О.

Положення «Про про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про приймальну комісію по набору до аспірантури та докторантури в Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про порядок проведення вступних випробувань при вступі до аспірантури для осіб з обмеженими можливостями здоров’я у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про апеляційну комісію з розгляду оскаржень результатів проведення вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії (PhD) у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про наукове керівництво аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, наукове консультування у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення про проведення наукових досліджень за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії (PhD) у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про педагогічний практикум аспірантів у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про вибіркові навчальні дисципліни у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення «Про підготовку та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про порядок визнання та перезарахування освітніх компонент при вступі, переведенні та поновленні на навчання за освітньо-науковими програми підготовки доктора філософії в Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення про гаранта освітньої програми і робочу групу у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення щодо застосування заходів із протидії булінгу (цькування) у Білоцерківському національному аграрному університеті

Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Порядок вибору, обґрунтування та затвердження теми дисертаційної роботи й індивідуального плану роботи здобувача ступеня доктора філософії та наукового ступеня у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Порядок організації та проведення вступних випробувань у дистанційній формі в Білоцерківському національному аграрному університеті

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів і аспірантів Білоцерківського національного аграрного університету

Положення «Про проходження здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук атестації (проміжної та перевідної) у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 03 березня 2023 р., протокол № 2, та введеного в дію наказом ректора від 03 березня 2023 р. № 37/О.

Положення «Про етичний комітет у Білоцерківському національному аграрному університеті з питань поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі», затверджене рішенням вченої ради університету від 03 березня 2023 р., протокол № 2, та введеного в дію наказом ректора від 03 березня 2023 р. № 37/О.

Положення «Про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 23 грудня 2019 р., протокол № 16, та введеного в дію наказом ректора від 27 грудня 2019 р. № 322/О.

Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ти освітньої діяльності у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 23 грудня 2019 р., протокол № 16, та введеного в дію наказом ректора від 27 грудня 2019 р. № 322/О.

Положення про навчально-наукову лабораторію інформаційно-аналітичного забезпечення досліджень в аграрній економіці у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення «Про порядок проведення комплексного фахового іспиту зі спеціальностей за якими проводиться підготовка доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 06 лютого 2020 р., протокол № 1.

Положення «Про раду молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету», затверджене рішенням вченої ради університету від 31 травня 2022 р., протокол № 4, та введеного в дію наказом ректора від 31 травня 2022 р. № 115/О.

Положення «Про порядок організації набору та навчання (стажування) іноземних громадян у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 22 березня 2016 р., протокол № 2, та введеного в дію наказом ректора від 22 березня 2016 р. № 45/О.

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, затверджене рішенням вченої ради університету від 23 грудня 2019 року, протокол № 16

Положення про конкурс наукових проектів на здобуття внутрішньоуніверситетських грантів Білоцерківського національного аграрного університету, затверджене рішенням вченої ради університету від 26 грудня 2017 р., протокол № 15, та введеного в дію наказом ректора від 26 грудня 2017 р. № 304/О.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка у Білоцерківському національному аграрному університеті

Етичний кодекс університетської спільноти

Архів

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) // URL: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

DataforSustainable Development Goals.ISCED (МСКО) 2011 // URL:http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.

DataforSustainable Development Goals.ISCED-F (МСКО-Г) 2013 // URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf.

Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності