НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Промислова власність

 

Якщо Ви створили технічне рішення визначене, як винахід або корисна модель, Вам потрібно представити патентознавцю університету такі матеріали:

Опис технічного рішення, в якому повинні бути відображені:

 • Який об’єкт технічного рішення заявляється (пристрій або спосіб)
 • До якої галузі техніки автор відносить об’єкт, що заявляється, в якій галузі господарства він використовується, яке його призначення
 • Відомі технічні рішення того ж призначення, що і створений автором об’єкт. Складові відомого технічного рішення (вузли, деталі – для пристроїв, операції, режими – для способу), принцип роботи відомого пристрою або здійснення відомого способу.
 • Які технічні рішення не виконуються або недостатньо виконуються у відомих об’єктах, пояснити їх невиконання.
 • Яка технічна задача стояла перед автором, створеного нового технічного рішення і як вона їм вирішена. За рахунок яких конструктивних змін у відомому пристрої або за рахунок яких змін у способі досягається поставлена задача.
 • Зв'язок між новими ознаками в конструкції пристрою або зміни в реалізації способу та технічним результатом, який отримано при використанні розробки, що заявляється.
 • Схематичне зображення фігури об’єкту, що заявляється, з усіма вузлами і деталями та їх цифрове позначення.
 • Опис конструкції пристрою в статичному стані з усіма вузлами, деталями, формою виконання окремих вузлів та деталей, розташуванням друг відносно другу з посиланням на цифрові позначення, які наведені на креслені. Для способу – представити приклад реалізації способу з усіма операціями та режимами його проведення.
 • Опис роботи конструкції, що заявляється, з урахуванням всіх перерахованих в статичному стані вузлів і деталей та отриманим технічним результатом.
 • Сформульований предмет винаходу або корисної моделі з урахуванням відомих ознак і виділенням нових ознак.

Патентознавець разом з автором готують матеріали заявки для подачі їх до ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), який проводить експертизу об’єктів промислової власності.

За результатами проведення експертизи Укрпатентом приймається рішення щодо видачі або відмові у видачі патенту.

Остаточний перелік матеріалів, які потрібні для отримання патентів в залежності від виду об’єкта промислової власності, Ви можете уточнити у патентознавця.

Винахід  (Винахід – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єктом винаходу, якому надається правова охорона, може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб);
 • нове застосування відомого продукту чи процесу.

Умови патентоздатності винаходу

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності, якщо він, відповідно до закону є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

 

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Українського інституту промислової власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у заявці, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Українського інституту промислової власності

 

Корисна модель  (Корисна модель – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб);
 • нове застосування відомого продукту чи процесу.

Умови патентоздатності корисної моделі:

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності, якщо віна, відповідно до закону є новою і придатною для промислового використання.

Корисна модель визнається новою, якщо віна не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Українського інституту промислової власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у заявці, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються патентом.

Строк дії патенту України на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Українського інституту промислової власності.

 

Промисловий зразок Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути:

 • форма;
 • малюнок чи розфарбування або їх поєднання,

які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона надається промисловому зразку, якщо він не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Умови патентоздатності промислового зразка:

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Українського інституту промислової власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Українським інститутом промислової власності заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Українським інститутом промислової власності прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Українського інституту промислової власності і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.