НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (КОНЦЕПЦІЯ) ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 204 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

 

Повна назва кваліфікації мовою оригіналу / Full title of the qualification in the original language
 
Доктор філософії  (PhD)
 
 
 
 
 
Офіційна назва освітньої програми / The official title of the educational programme
 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Technology of Production and Processing of Animal Husbandry Products)
 
 
 
 
Обсяг освітньої програми / The scope of the educational programme
 
45 кредитів ЄКТС / 45 ECTS credits
 
 
 
 
Передумови / Prerequisites
 
Наявність другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітнього рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Умови вступу визначаються “Правилами прийому на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету”, затвердженими Вченою радою Білоцерківського НАУ. / Existence of a master's level of higher education, educational level "Specialist" in specialty 204 "Technology of Production and Processing of Animal Husbandry Products". Admission requirements are determined by the "Rules of admission to doctoral and postgraduate studies in Bila Tserkva National Agrarian University", approved by the Academic Council of Bila Tserkva NAU
 
 
 
Термін навчання / term of study
 
4 роки / 4 years
 
 
 
Мова(и) викладання
 
Українська / Ukrainian
 
 
 
Мета освітньої програми / The aim of the educational programme
 
Підготовка висококваліфікованих науковців (інтегрованих у світовий науковий простір), науково-педагогічних кадрів у галузі технології виробництва і переробки продукції тваринництва на основі проведення науково-дослідної роботи і отримання нових наукових та/або практично спрямованих результатів, підготовка та захист дисертацій. / Education of highly skilled scientists (integrated into the international scientific community), the teaching staff in the field of technology of production and processing of animal husbandry products on the basis of research and obtaining new scientific and / or practical results, preparation and defense of dissertations.
 
Цілі освітньо-наукової програми (ОНП) спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців нового покоління для сталого розвитку аграрної сфери, надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності, шляхом досягнення лідерства; активний розвиток; досягнення європейського наукового рівня досліджень, підвищення ефективності аграрної науки через удосконалення компетентностей ОНП з урахуванням сучасних досягеннь у галузі. Важливе значення має забезпечення університетських потреб у кваліфікованих фахівцях. Відповідно до стратегії БНАУ, діяльність з провадження ОНП сплановано у такий спосіб, щоб зайняти гідну позицію серед вітчизняних та зарубіжних ЗВО у сфері технологічного забезпечення аграрного сектору. / The programme’s goals are aimed at training highly qualified specialists of the new generation for sustainable agricultural sector development, providing good quality educational services, compliance with standards in teaching, research and professional activities, by achieving leadership; active development; achieving the European research level, increasing the efficiency of agronomy science in Ukraine through the improvement of the competencies taking into account modern achievements in the industry. It is important to provide the university needs of qualified specialists. In accordance with the university's strategy, the activities for the implementation of educational programme are planned in such way as to take a high position among national and foreign educational institutions in the field of technology support of the agricultural sector.
Зміст і цілі ОНП узгоджено з місією і стратегією БНАУ та спрямовано на формування компетентностей і ПРН у аспірантів, які мають високу затребуваність на ринку праці, що сприяє досягненню гідної позиції у вітчизняному та міжнародному рейтингуваннях університетів. / The programme’s content and goals are consistent with the university’s mission and strategy are aimed at developing competencies and learning outcomes in graduate students who are in high demand in the labor market, which contributes to achieving a high position in national and international universities’ rankings.
1. Характеристика сегменту ринку освітніх послуг, основні конкуренти, порівняльні переваги програми. У провідних закладах вищої освіти країни реалізуються конкурентоспроможні освітньо-наукові програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», тому у Білоцерківському національному аграрному університеті сформовано високий потенціал проведення науково-дослідницької роботи в напрямі сільськогосподарських наук, формування інституціональної інфраструктури, інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства, забезпечення сталого розвитку агросфери тощо.
Освітньо-наукова програма 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» одним із пріоритетів вбачає посилення позицій у наданні освітніх послуг на рівні підготовки в аспірантурі, виведенні на дослідницький та освітній ринок висококваліфікованих спеціалістів.
2. Кадрове забезпечення програми. У реалізації освітньо-наукової програми беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, або доктора PhD провідних зарубіжних університетів, які здійснюють науково-дослідницьку діяльність в галузі сільськогосподарських наук та мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових журналах, в т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високу репутацію в науковій спільноті як в країні, так й на міжнародному рівні.
Наукові керівники науково-освітньої програми мають високу академічну мобільність, підвищують свою кваліфікацію, беруть участь в державних та міжнародних конференціях. Це дає можливість бути обізнаними щодо сучасних агрономічних напрямів, розробляти та оновлювати освітні програми відповідно до потреб та особливостей міжнародного ринку праці в аграрній сфері.
3. «Портрет випускника» програми. Ринок праці для випускника програми. Високі освітні стандарти освітньо-наукової програми з «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» забезпечують її випускникам конкурентні переваги на ринку праці у закладах вищої освіти та наукових центрах/інститутах країни, в реальному та аграрних секторах тощо. Частина випускників освітньо-наукової програми з «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» продовжують академічну кар’єру у зарубіжних та українських університетах.
4. Адаптація освітньо-наукової програми для навчання осіб із обмеженими можливостями здоров’я та інвалідів. У разі необхідності аспірантам із обмеженими можливостями (за заявою аспіранта) пропонуватимуться наступні варіанти сприйняття освітньої інформації із урахуванням їх індивідуальних психофізичних особливостей, в т.ч. із використанням електронного навчання і дистанційних технологій:
1. Для осіб з порушенням зору: у друкованій формі збільшеним шрифтом; у формі електронного документу; в формі аудіо файлу (переведення навчальних матеріалів в аудіо формат); у друкованій формі мовою Брайля; індивідуальні завдання та консультації.
2. Для осіб з порушенням слуху: у друкованій формі; у формі електронного документу; відеоматеріали із субтитрами; індивідуальні консультації із залученням сурдоперекладача; індивідуальні завдання та консультації;
3) Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату: у друкованій формі; у формі електронного документу; в формі аудіо файлів; індивідуальні завдання та консультації.