НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО)
РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА»

 

Дата затвердження освітньо-наукової програми

 

 

03 червня 2016 року,Протокол № 4засіданняВченої ради Білоцерківського національного аграрного університету 

Освітній стандарт (проект) на основі якого реалізується освітньо-наукова програма

 

 

Проект Стандарту вищої освіти України

 

Обсяг освітньої програми

 
  • Обсяг освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має спрямовуватисьдля здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною Стандартом вищоїосвіти.

Мова(и) викладання

 

 

Українська/англійська

Кваліфікація

 

Дослідник. Викладач-дослідник

 

1. Актуальність програми. Білоцерківський національний аграрний університет входить до провідних закладів вищої освіти, у тому числі й за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та у своїй діяльності орієнтується до посилення освітньо-дослідницького потенціалу, що дозволяє відбирати академічно сильних абітурієнтів та надавати їм можливість одержати освіту третього рівня, а також реалізувати свій науково-дослідницький потенціал.
2. Мета та задачі програми. Метою освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії PhD є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної роботи, що забезпечить отримання нових наукових знань теоретичного та/або прикладного характеру, підготовку та захист дисертації, практичне впровадження наукових результатів, а також педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.
При цьому ОНП з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи готовить аспірантів не лише до академічної кар‘єри, але й розвиває дослідницькі компетенції, які є затребуваними у самих різних професійних сферах діяльності, у т.ч. сферах державного управління, регіональних органах влади та управління, міжнародних та національних бізнесових структурах, науково-дослідницькій, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних взаємопов’язаних задач:
А) якість освіти:
– створення умов для успішного проходження та завершення усіх, запланованих у програмі, освітніх курсів, науково-педагогічної та науково-дослідницької практик, підготовки до складання комплексного фахового іспиту, захисту дисертаційного дослідження;
– проведення постійного моніторингу якості дисциплін, що викладаються для аспірантів;
– створення умов до комунікаційної взаємодії із аспірантами, що сприятиме зворотньому зв’язку щодо оперативного одержання та реагування на потреби та запити аспірантів за різними аспектами реалізації освітньо-наукової програми;
– стимулювання додаткової освіти аспірантів через систему літніх шкіл та короткострокових курсів на базі провідних дослідницьких університетів.
Б)  всебічний розвиток:
– організація роботи активно діючого науково-дослідницького наукового семінару «Еразмус+КА2 напряму Розвиток потенціалу вищої освіти «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи», який охоплює різні напрями досліджень у рамках галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»;
– стимулювання взаємодії між аспірантами, які проводять дослідження за різними напрямами;
– стимулювання міждисциплінарних досліджень;
В) затребуваність на світовому ринку праці та відповідності рівню степеняPhD вітчизняних та зарубіжних провідних університетів:
– організація керівництва дослідницької роботи аспірантів провідними науковцями, в т.ч. із досвідом роботи за програмами PhD, а також тих, що пройшли стажування у зарубіжних університетах;
– стимулювання написання аспірантами наукових статей та їх публікації у провідних світових академічних виданнях за напрямом ОСП;
– сприяння академічній мобільності аспірантів як всередині країни, так і за кордоном, з метою проведення міжнародних досліджень та презентації одержаних результатів на міжнародних конференціях у провідних дослідницьких університетах та дослідницьких центрах;
– розвиток міжнародних зв’язків за напрямом освітньо-наукової програми.
3. Цільова аудиторія програми. Порядок вступу до аспірантури та умови конкурсного відбору визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Білоцерківського національного аграрного університету, які щорічно затверджуються Вченою радою університету. З метою успішного виконання поставлених завдань та досягнення цілей програми за освітньо-науковою програмою обиратимуться аспіранти, що відповідатимуть наступним критеріям:
1. Рівень освіти – вища професійна освіта, підтверджена дипломом спеціаліста або дипломом магістра;
2. Абітурієнти, які найуспішніше склали вступні випробування з економіки та іноземної мови, отримавши бал не нижчий прохідного, а також продемонстрували свої здібності у дослідницькій роботі. У довгостроковій перспективі планується набір іноземних аспірантів.
4. Характеристика сегменту ринку освітніх послуг, основні конкуренти, порівняльні переваги програми. У провідних закладах вищої освіти країни реалізуються конкурентоспроможні освітньо-наукові програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», однак у Білоцерківському національному аграрному університеті сформовано високий потенціал проведення науково-дослідницької роботи в галузі знань «Ветеринарна медицина» та зокрема, напрямі ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи, безпечності, якості продуктів тваринництва і кормівта ін.
Освітньо-наукова програма з ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи є одним із пріоритетів, яка вбачає в посиленні позицій у наданні освітніх послуг на рівні підготовки в аспірантурі, виведенні на дослідницький та освітній ринок висококваліфікованих спеціалістів.
5. Кадрове забезпечення програми. У реалізації освітньо-наукової програми беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, або доктора PhD провідних зарубіжних університетів, які здійснюють науково-дослідницьку діяльність у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі й мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових журналах, в т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високий авторитет у ветеринарній науковій спільноті як в Україні, так й на міжнародному рівні.
Наукові керівники науково-освітньої програми мають високу академічну мобільність, підвищують свою кваліфікацію, беруть участь в державних та міжнародних конференціях, що дає можливість бути обізнаними щодо сучасних ветеринарних напрямів, розробляти та оновлювати освітні програми відповідно до потреб та особливостей міжнародного ринку праці в сфері ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи.
6. «Портрет випускника» програми. Ринок праці для випускника програми. Високі освітні стандарти освітньо-наукової програми з ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи забезпечують її випускникам конкурентні переваги на ринку праці у закладах вищої освіти, наукових центрах/інститутах країни та на виробництві. Частина випускників освітньо-наукової програми з ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи продовжують академічну кар’єру у зарубіжних та українських університетах.
7. Адаптація освітньо-наукової програми для навчання осіб із обмеженими можливостями здоров’я та інвалідів. У разі необхідності аспірантам із обмеженими можливостями (за заявою аспіранта) пропонуватимуться наступні варіанти сприйняття освітньої інформації із урахуванням їх індивідуальних психофізичних особливостей, в т.ч. із використанням електронного навчання і дистанційних технологій:
1. Для осіб з порушенням зору: у друкованій формі збільшеним шрифтом; у формі електронного документу; в формі аудіо файлу (переведення навчальних матеріалів в аудіо формат); у друкованій формі мовою Брайля; індивідуальні завдання та консультації.
2. Для осіб з порушенням слуху: у друкованій формі; у формі електронного документу; відеоматеріали із субтитрами; індивідуальні консультації із залученням сурдоперекладача; індивідуальні завдання та консультації;
3) Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату: у друкованій формі; у формі електронного документу; в формі аудіо файлів; індивідуальні завдання та консультації.