НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

211 Ветеринарна медицина

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» GENERAL DESCRIPTION
(PhD - SPECIALI
TY – "VETERINARY MEDICINE")

Загальна інформація

Повна назва кваліфікації мовою оригіналу / Full title of the qualification in the original language

Доктор філософії  (PhD)

 

 

Офіційна назва освітньої програми / The official title of the educational programme

Ветеринарна медицина (Veterinary medicine)

 

 

Обсяг освітньої програми / The scope of the educational programme

Одиничний, 40 кредитів ЄКТС / 40 ECTS credits

 

 

Передумови / Prerequisites

Наявність другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітнього рівня «Спеціаліст» за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» або 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Умови вступу визначаються “Правилами прийому на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету”, затвердженими Вченою радою Білоцерківського НАУ. / Existence of a master's level of higher education, educational level "Specialist" in specialities 211 "Veterinary Medicine". Admission requirements are determined by the "Rules of admission to doctoral and postgraduate studies in Bila Tserkva National Agrarian University", approved by the Academic Council of Bila Tserkva NAU

 

 

Термін навчання / term of study

4 роки / 4 years

 

 

Мова(и) викладання

Українська / Ukrainian

 

 

Мета освітньої програми / The aim of the educational programme

Підготовка висококваліфікованих науковців (інтегрованих у світовий науковий простір), науково-педагогічних кадрів у галузі ветеринарної медицини на основі проведення науково-дослідної роботи і отримання нових наукових та/або практично спрямованих результатів, підготовка та захист дисертацій. / Education of highly skilled scientists (integrated into the international scientific community), the teaching staff in the field of veterinary medicine on the basis of research and obtaining new scientific and / or practical results, preparation and defense of dissertations.

 

 

Цілі освітньо-наукової програми (ОНП) спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців нового покоління для сталого розвитку аграрної сфери, надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності, шляхом досягнення лідерства; активний розвиток; досягнення європейського наукового рівня досліджень, підвищення ефективності ветеринарної науки та ветеринарної служби України через удосконалення компетентностей ОНП за принципами концепції МЕБ «Єдине здоров’я». Важливе значення має забезпечення університетських потреб у кваліфікованих фахівцях. Відповідно до стратегії БНАУ, діяльність з провадження ОНП сплановано у такий спосіб, щоб зайняти гідну позицію серед вітчизняних та зарубіжних ЗВО у сфері ветеринарного забезпечення аграрного сектору.

Зміст і цілі ОНП узгоджено з місією і стратегією БНАУ та спрямовано на формування компетентностей і ПРН у аспірантів, які мають високу затребуваність на ринку праці, що сприяє досягненню гідної позиції у вітчизняному та міжнародному рейтингуваннях університетів. / The programme’s goals are aimed at training highly qualified specialists of the new generation for sustainable agricultural sector development, providing good quality educational services, compliance with standards in teaching, research and professional activities, by achieving leadership; active development; achieving the European research level, increasing the efficiency of veterinary science and veterinary service in Ukraine through the improvement of the competencies according to the OIE principles of the "One Health" concept. It is important to provide the university needs of qualified specialists. In accordance with the university's strategy, the activities for the implementation of educational programme are planned in such way as to take a high position among national and foreign educational institutions in the field of veterinary support of the agricultural sector.

The programme’s content and goals are consistent with the university’s mission and strategy are aimed at developing competencies and learning outcomes in graduate students who are in high demand in the labor market, which contributes to achieving a high position in national and international universities’ rankings.