НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Публікації НПП БНАУ у Scopus і WoS

 

Науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти і студенти університету виконують науково-дослідну роботу результати якої публікують у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, у т.ч. таких що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.


Публікації вчених БНАУ в міжнародних наукометричних базах даних