НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

073 Менеджмент

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (КОНЦЕПЦІЯ) ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО)
РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дата затвердження ОНП

 

03 червня 2016 р., Протокол № 4 засідання Вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету 

Освітній стандарт (проєкт), на основі якого реалізується освітньо-наукова програма

 

Проєкт Стандарту

Обсяг освітньої програми

 
  • Обсяг освітньо-наукової програми становить 45 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має спрямовуватись на здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною проєктом Стандарту вищої освіти.

Мова(и) викладання

 

Українська

Кваліфікація

 

Дослідник. Викладач-дослідник

 
1. Актуальність програми. Освітньо-наукова програма є логічним завершенням вибудованої вертикалі вищої економічної та управлінської освіти в Білоцерківському НАУ. Програма базується на залученні студентів магістерських програм економічного факультету університету та інших вітчизняних і зарубіжних університетів, а також на високій кваліфікації професорсько-викладацького складу різних факультетів, кафедр, що проводять економічні та управлінські дослідження.
Ураховуючи стратегічну мету, Білоцерківський НАУ ввійшов до числа провідних університетів країни, авторами ОНП з менеджменту зроблено помітний внесок у вирішення актуальних завдань щодо підготовки висококваліфікованих кадрів та підвищення привабливості університету для потенційних викладачів-дослідників, зацікавлених у керівництві аспірантами та спільної дослідницької роботи.
2.Мета та задачі програми. Метою програми є забезпечення якісної підготовки високоосвічених, різнобічно розвинених та затребуваних на ринку праці рівня ступеня PhD за напрямом 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних взаємопов’язаних задач:
А) якість освіти:
– створення умов для успішного проходження та завершення усіх, запланованих у програмі, освітніх курсів, науково-педагогічної та науково-дослідницької практик, підготовки до складання комплексного фахового іспиту, захист дисертаційного дослідження;
– проведення постійного моніторингу якості дисциплін, що викладаються;
– створення умов до комунікаційної взаємодії із аспірантами, що сприятиме зворотньому зв’язку щодо оперативного одержання та реагування на потреби та запити аспірантів за різними аспектами реалізації освітньо-наукової програми;
– стимулювання додаткової освіти аспірантів через систему літніх шкіл та короткострокових курсів на базі провідних дослідницьких університетів.
Б) всебічний розвиток:
– організація роботи активнодіючого науково-дослідницького наукового семінару «Workshops», який охоплює різні напрями досліджень у рамках галузі знань «Управління та адміністрування»;
– стимулювання взаємодії між аспірантами, які проводять дослідження за різними напрямами;
– стимулювання міждисциплінарних досліджень;
В) затребуваність на світовому ринку праці та відповідності рівню степеня PhD вітчизняних та зарубіжних провідних університетів:
– організація керівництва дослідницькою роботою аспірантів провідними науковцями, в т.ч. із досвідом роботи за програмами PhD, а також тих, які пройшли стажування в університетах за кордоном;
– стимулювання написання аспірантами наукових статей та їх публікації у провідних світових академічних виданнях за напрямом ОСП;
– сприяння академічній мобільності аспірантів як в України, так і за кордоном, з метою проведення міжнародних досліджень та презентації одержаних результатів на міжнародних конференціях у провідних дослідницьких університетах та дослідницьких центрах;
– розвиток міжнародних зв’язків за напрямом освітньо-наукової програми.
3. Цільова аудиторія програми. Порядок вступу до аспірантури та умови конкурсного відбору визначаються «Правилами прийому до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету», які щорічно затверджуються Вченої радою університету. З метою успішного виконання поставлених задач та досягнення цілей програми за освітньо-науковою програмою будуть обиратися абітурієнти, які відповідатимуть наступним критеріям:
1. Рівень освіти – вища професійна освіта, підтверджена дипломом спеціаліста або дипломом магістра;
2. Абітурієнти, які найбільш успішно склали вступні випробування з економіки та іноземної мови, отримавши бал не нижче прохідного, а також продемонструвавши свої здібності у дослідницькій роботи. У довгостроковій перспективі – збільшення набору іноземних аспірантів.
План набору – 10 аспірантів на рік, в т.ч. 5 іноземних. У довгостроковій перспективі планується збільшити набір за рахунок залучення іноземних студентів.
4. Міжнародний та вітчизняний досвід у вибраній сфері, особливості проекту у світлі цього досвіду.
Вітчизняний досвід підготовки аспірантів раніше зводився, в основному, до традиційної аспірантури, яка включає підготовку зі спеціальності, іноземної мови, історії та філософії науки, з метою складання кандидатського мінімуму та роботи з підготовки тексту дисертації у режимі індивідуальних консультацій з науковим керівником та подальшим захистом. Ця «загально теоретична» підготовка у подальшому самостійно поглибилася у напрямі спеціалізації аспіранта за обраною темою дослідження.
Навчання за освітньо-науковою програмою з менеджменту має свою специфіку, порівняно із типовим форматом підготовки доктора філософії PhD. Основна увага приділяється різнобічній підготовці аспіранта в межах обраного профілю, індивідуалізацію його освітньої траєкторії за рахунок елективних курсів та поглибленої методологічної підготовки в частині проведення власного наукового дослідження із обговоренням роботи на всіх її етапах. Реалізація частини дисциплін англійською мовою, а також проведення тематичних семінарів із залученням провідних науковців зарубіжних університетів, презентації робіт на міжнародних конференціях, програми міжнародної академічної мобільності, написання статей у провідні міжнародні журнали з економіки та менеджменту, дозволять випускнику програми сформувати знання та навички, які затребувані на академічному ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном.
Сформована дослідницька база за ОНП з менеджменту (Центр статистичного аналізу та обробки інформації, Центр експертизи інноваційних проектів та ін.) залучає аспірантів у міжнародні проекти, і дають можливість одержати досвід дослідницької роботи світового рівня, на практиці дають навички подання рукописів у міжнародні журнали та доведення їх до статусу публікації. Ці навички та професійні зв’язки, які формуються, при реалізації міжнародних проектів створюють передумови та умови для подальшої дослідницької та викладацької роботи у провідних зарубіжних університетах, а також у ЗВО України.
5. Характеристика сегменту ринку освітніх послуг, основні конкуренти, порівняльні переваги програми. У провідних закладах вищої освіти країни реалізуються конкурентоспроможні освітньо-наукові програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», тому в Білоцерківському національному аграрному університеті сформовано високий потенціал проведення науково-дослідницької роботи в напрямі аграрного менеджменту, інноваційно-інвестиційного, маркетингового, фінансового менеджменту, забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу, стійкості розвитку та ін. Одним із своїх пріоритетів в програмі є утримання лідерських позицій у наданні освітніх послуг на рівні аспірантури, виведення на дослідницький та освітній рівень праці висококваліфікованих спеціалістів.
6. Кадрове забезпечення програми. У реалізації освітньо-наукової програми беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, або доктора PhD провідних зарубіжних університетів, які здійснюють науково-дослідницьку діяльність з економіки та мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових журналах, в т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високу репутацію в економічній науковій спільноті як в Україні, так й на міжнародному рівні.
Наукові керівники науково-освітньої програми мають високу академічну мобільність регулярно підвищують свою кваліфікацію, виступають на міжнародних конференціях. Наукові співробітники та викладачі ОНП мають високу академічну мобільність, регулярно виступають на міжнародних конференціях, системно проводять дослідження, в т.ч. розробки дизайну, збирання даних, їх аналізу та презентації, що дає можливість розробляти та оновлювати навчальні програми відповідно до потреб та особливостей міжнародного та вітчизняного ринку праці в сфері економічної науки, базуватися на новітній літературі та актуальних дебатах у професійній сфері.
7. «Портрет випускника» програми. Ринок праці для випускника програми. Високі освітні стандарти освітньо-наукової програми (PhD) з менеджменту сприяють формуванню у випускників ОНП конкурентним перевагам на ринку праці у ЗВО та наукових центрах/інститутах, а також у бізнесі у сфері проведення стратегічних та маркетингових досліджень та ін. Ще одним напрямом виходу на ринок праці є створення власного дослідницького агентства (компанії). Аспіранти також успішно реалізують зусилля по проходженню пост-аспірантських стажувань у провідних університетах світу, залучаються у роботу в багаторічних міжнародних проектах. Висока репутація ОНП з менеджменту дозволяє її випускникам претендувати на ключові стратегічні позиції при працевлаштуванні на державну службу та в організаціях і корпораціях, які функціонують на внутрішньому та зовнішньому ринках.
8. Адаптація ОНП для навчання осіб із обмеженими можливостями здоров’я та інвалідів. У випадку необхідності, аспірантам із обмеженими можливостями здоров’я (за заявою аспіранта) можуть пропонуватися наступні варіанти сприйняття освітньої інформації із урахуванням їх індивідуальних психофізичних особливостей, в т.ч. із використанням електронного навчання і дистанційних технологій:
1) Для осіб з порушенням зору: у друкованій формі збільшеним шрифтом; у формі електронного документу; в формі аудіо файлу (переведення навчальних матеріалів в аудіо формат); у друкованій формі мовою Брайля; індивідуальні завдання та консультації.
2) Для осіб з порушенням слуху: у друкованій формі; у формі електронного документу; відеоматеріали із субтитрами; індивідуальні консультації із залученням сурдоперекладача; індивідуальні завдання та консультації;
3) Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату: у друкованій формі; у формі електронного документу; в формі аудіо файлу; індивідуальні завдання та консультації.