НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

051 Економіка

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (КОНЦЕПЦІЯ) ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА»

 

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дата затвердження ОНП

 

03 червня 2016 р., Протокол № 4 засідання Вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету

Освітній стандарт (проєкт) на основі якого реалізується освітньо-наукова програма

 

Проект відсутній

Обсяг освітньої програми

 
  • Обсяг освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має спрямовуватись на здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною проєктом Стандарту вищої освіти.

Мова(и) викладання

 

Українська/англійська

Кваліфікація

 

Дослідник. Викладач-дослідник

 

1. Актуальність програми. Білоцерківський національний аграрний університет входить до когорти провідних закладів вищої освіти України з аграрно-економічним спрямуванням та у своїй діяльності орієнтується на посилення освітньо-дослідницького потенціалу, що дозволяє обирати академічно фахових абітурієнтів й надавати їм можливість отримати освіту третього рівня, а також реалізувати свій науково-дослідницький потенціал. 
2. Мета та задачі програми. Метою освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії PhD є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної роботи, що забезпечить отримання нових наукових знань теоретичного та/або прикладного характеру, підготовку і захист дисертації, практичне впровадження наукових результатів, а також педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.
При цьому ОНП з економіки готує аспірантів не лише до академічної кар‘єри, а й розвиває дослідницькі компетенції, які є затребуваними у найрізноманітніших професійних сферах діяльності, в тому числіу сферах державного управління, регіональних органах влади та управління, міжнародних та національних бізнесових структурах, науково-дослідницькій, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних взаємопов’язаних задач:
А) якість освіти:
– створення умов для успішного проходження та завершення усіх, запланованих у програмі, освітніх курсів, науково-педагогічної та науково-дослідницької практик, підготовки до складання комплексного фахового іспиту, захист дисертаційного дослідження;
– проведення постійного моніторингу якості дисциплін, що викладаються;
– створення умов до комунікаційної взаємодії із аспірантами, що сприятиме зворотньому зв’язку щодо оперативного одержання та реагування на потреби та запити аспірантів за різними аспектами реалізації освітньо-наукової програми;
– стимулювання додаткової освіти аспірантів через систему літніх шкіл та короткострокових курсів на базі провідних дослідницьких університетів.
Б) всебічний розвиток:
– організація роботи активнодіючого науково-дослідницького наукового семінару «Workshops», який охоплює різні напрями досліджень у рамках галузі знань «Соціальні та поведінкові науки»;
– стимулювання взаємодії між аспірантами, які проводять дослідження за різними напрямами;
– стимулювання міждисциплінарних досліджень;
В) затребуваність на світовому ринку праці та відповідності рівню степеня PhD вітчизняних та зарубіжних провідних університетів:
– організація керівництва дослідницькою роботою аспірантів провідними науковцями, в т.ч. із досвідом роботи за програмами PhD, а також тих, які пройшли стажування в університетах за кордоном;
– стимулювання написання аспірантами наукових статей та їх публікації у провідних світових академічних виданнях за напрямом ОСП;
– сприяння академічній мобільності аспірантів як в України, так і за кордоном, з метою проведення міжнародних досліджень та презентації одержаних результатів на міжнародних конференціях у провідних дослідницьких університетах та дослідницьких центрах;
– розвиток міжнародних зв’язків за напрямом освітньо-наукової програми.
3. Цільова аудиторія програми. Порядок вступу до аспірантури та умови конкурсного відбору визначаються «Правилами прийому до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету», які щорічно затверджуються Вченої радою університету. З метою успішного виконання поставлених завдань та досягнення цілей програми за освітньо-науковою програмою будуть обиратися абітурієнти, що відповідатимуть наступним критеріям:
1. Рівень освіти – вища професійна освіта, підтверджена дипломом спеціаліста або дипломом магістра;
2. Абітурієнти, які найбільш успішно склали вступні випробування з економіки та іноземної мови, отримавши бал не нижче прохідного, а також продемонструвавши свої здібності до дослідницької роботи. У довгостроковій перспективі планується збільшення набору іноземних аспірантів.
4. Характеристика сегменту ринку освітніх послуг, основні конкуренти, порівняльні переваги програми. У провідних закладах вищої освіти країни реалізуються конкурентоспроможні освітньо-наукові програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», однак у Білоцерківськомунаціональному аграрному університеті сформовано високий потенціал проведення науково-дослідницької роботи в напрямі аграрної економіки, державного регулювання агропродовольчих ринків, земельних відносин, формування інституціональної інфраструктури, інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства, розвитку людського капіталу, забезпечення сталого розвитку агросфери та ін.
Освітньо-науковапрограма з економіки одним із пріоритетів вбачає посиленняпозицій у наданні якісних освітніх послуг на рівні підготовки в аспірантурі, виведенні на дослідницький та освітній ринок висококваліфікованих спеціалістів.
5. Кадрове забезпечення програми. У реалізації освітньо-наукової програми беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, або доктора PhD провідних зарубіжних університетів, які здійснюють науково-дослідницьку діяльність з економіки та мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових журналах, в т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високу репутацію в економічній науковій спільноті як в Україні, так й на міжнародному рівні.
Наукові керівники науково-освітньої програми мають високу академічну мобільність регулярно підвищують свою кваліфікацію, виступають на державних та міжнародних конференціях,що дає можливість бути інформованим щодо сучасних економічних течій, розробляти та оновлювати освітні програми відповідно до потреб та особливостей міжнародного ринку праці в сфері економіки.
6. «Портрет випускника» програми. Ринок праці для випускника програми. Високі освітні стандарти освітньо-наукової програми з економіки забезпечують її випускникам конкурентні переваги на ринку праці у ЗВО та наукових центрах/інститутам країни, в реальному та фінансових секторах економіки та ін. Частина випускників освітньо-наукової програми з економіки продовжують академічну кар’єру у зарубіжних та українських університетах.
7. Адаптація ОНП для навчання осіб із обмеженими можливостями здоров’я та інвалідів. У разі необхідності, аспірантам із обмеженими можливостями здоров’я (за заявою аспіранта) можуть пропонуватися наступні варіанти сприйняття освітньої інформації із урахуванням їх індивідуальних психофізичних особливостей, в т.ч. із використанням електронного навчання і дистанційних технологій:
1. Для осіб з порушенням зору: у друкованій формі збільшеним шрифтом; у формі електронного документу; в формі аудіо файлу (переведення навчальних матеріалів в аудіо формат); у друкованій формі мовою Брайля; індивідуальні завдання та консультації.
2. Для осіб з порушенням слуху: у друкованій формі; у формі електронного документу; відеоматеріали із субтитрами; індивідуальні консультації із залученням сурдоперекладача; індивідуальні завдання та консультації;
3) Для осіб із порушенням опорно-рухового апарату: у друкованій формі; у формі електронного документу; в формі аудіо файлів; індивідуальні завдання та консультації.