НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

101 Екологія

 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО)
РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 «ЕКОЛОГІЯ»
 
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу
 
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дата затвердження освітньо-наукової програми
 
 
03 червня 2016 року, Протокол № 4 засідання Вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету 
Освітній стандарт (проект) на основі якого реалізується освітньо-наукова програма
 
 
Проект Стандарту
Обсяг освітньої програми
 
 
Обсяг освітньо-наукової програми становить 45 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має спрямовуватись на здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною Стандартом вищої освіти.
Мова(и) викладання
 
 
Українська
Кваліфікація
 
Дослідник. Викладач-дослідник
 
1. Актуальність програми. Білоцерківський національний аграрний університет входить до провідних закладів вищої освіти України та у своїй діяльності орієнтується до посилення освітньо-дослідницького потенціалу, що дозволяє обирати академічно фахових абітурієнтів та надавати їм можливість одержати освіту третього рівня, а також реалізувати свій науково-дослідницький потенціал.
2. Мета та задачі програми. Метою освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії PhD є забезпечення теоретичними знаннями, практичними уміннями та комунікативними навичками самостійної організації та проведення науково-дослідницької діяльності з проблемних питань у сфері екології, збалансованого природокористування та сталого розвитку, впровадження відповідних інноваційних технологій у професійну діяльність. Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних працівників за спеціальністю 101 «Екологія» шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових теоретичних знань, їх апробації та впровадження у практику.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних взаємопов’язаних задач:
А) якість освіти:
– створення умов для успішного проходження та завершення усіх, запланованих у програмі, освітніх курсів, науково-педагогічної та науково-дослідницької практик, підготовки до складання комплексного фахового іспиту, захисту дисертаційного дослідження;
– проведення постійного моніторингу якості дисциплін, що викладаються для аспірантів;
– створення умов до комунікаційної взаємодії із аспірантами, що сприятиме зворотньому зв’язку щодо оперативного одержання та реагування на потреби та запити аспірантів за різними аспектами реалізації освітньо-наукової програми;
– стимулювання додаткової освіти аспірантів через систему літніх шкіл та короткострокових курсів на базі провідних дослідницьких університетів.
Б) всебічний розвиток:
– організація роботи активнодіючого науково-дослідницького наукового семінару «Workshops», який охоплює різні напрями досліджень у рамках галузі знань «Аграрні науки та продовольство»;
– стимулювання взаємодії між аспірантами, які проводять дослідження за різними напрямами;
– стимулювання міждисциплінарних досліджень;
В) затребуваність на світовому ринку праці та відповідності рівню ступеня PhD вітчизняних та зарубіжних провідних університетів:
– організація керівництва дослідницькою роботою аспірантів провідними науковцями, в т.ч. із досвідом роботи за програмами PhD, а також тих, що пройшли стажування в університетах за кордоном;
– стимулювання написання аспірантами наукових статей та їх публікація у провідних світових академічних виданнях за напрямом ОСП;
– сприяння академічній мобільності аспірантів як всередині країни, так і за кордоном, з метою проведення міжнародних досліджень та презентації одержаних результатів на міжнародних конференціях у провідних дослідницьких університетах та дослідницьких центрах;
– розвиток міжнародних зв’язків за напрямом освітньо-наукової програми.
3. Цільова аудиторія програми. Порядок вступу до аспірантури та умови конкурсного відбору визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Білоцерківського національного аграрного університету, які щорічно затверджуються Вченою радою університету. З метою успішного виконання поставлених завдань та досягнення цілей програми за освітньо-науковою програмою обиратимуться аспіранти, що відповідатимуть наступним критеріям:
1. Рівень освіти – вища професійна освіта, підтверджена дипломом спеціаліста або дипломом магістра;
2. Абітурієнти, які найуспішніше склали вступні випробування з економіки та іноземної мови, отримавши бал не нижчий прохідного, а також продемонстрували свої здібності у дослідницькій роботі.
У довгостроковій перспективі планується збільшення набору іноземних аспірантів.
4. Кадрове забезпечення програми. У реалізації ОНП беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, які здійснюють науково-дослідницьку діяльність з екології та мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах, у т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високу репутацію в екологічній науковій спільноті як в Україні, так й на міжнародному рівні.
Наукові керівники аспірантів є членами спеціалізованих рад на здобуття наукових ступенів доктора наук та PhD, мають високу академічну мобільність, підвищують свою кваліфікацію, беруть участь в державних та міжнародних конференціях. Тому вони є носіями сучасних знань і умінь, організаторами прогресивних напрямів досліджень, здатні розробляти та оновлювати освітні програми відповідно до потреб та особливостей міжнародного ринку праці в сфері екології, збалансованого природокористування та сталого розвитку, впровадження відповідних інноваційних технологій у професійну діяльність.
5. Характеристика сегменту ринку освітніх послуг, основні конкуренти, порівняльні переваги програми. На відміну від інших закладів вищої освіти України, в яких готують здобувачів вищої освіти ступеня PhD за спеціальністю 101 «Екологія», у Білоцерківському національному аграрному університеті на екологічному факультеті сформовано унікальний колектив науковців (докторів наук та PhD), які мають науково-методологічні знання і практичний досвід не лише в екології, а й в суміжних галузях знань: лісознавства, вірусології, ентомології, аграрному рослинництві й селекції рослин, агроекологія. Це дало змогу створити широку світоглядно-методологічну базу для здійснення наукових досліджень на засадах міждисциплінарного, системного, синекологічного підходів, ретроспективного та порівняльного аналізів, міжгалузевої взаємопогодженої співпраці в управлінні природними ресурсами і супутніми екологічними загрозами у певних водозбірних басейнах (ландшафтних екосистемах). Зазначені принципи організації підготовки науковців є фундаментальною основою для формування фахівців, здатних організовувати збалансоване природокористування та впроваджувати у практику принципи сталого розвитку відповідних територіальних таксонів та/чи галузей економіки.
У Білоцерківському національному аграрному університеті, на відміну від інших ВЗО, працює досить ефективний Науково-виробний центр, який дає змогу проводити дослідження синтаксонів видів, популяції, екосистем різних типів: свійських тварин, іхтіофауни, ентомокомплексу, мікокомплексу, сільськогосподарських рослин, агроценозів, агроекосистем, ґрунтів, вод. Тисячолітнє м. Біла Церква та його зелена зона є багатою базою інформації для ретроспективних досліджень в сфері урбоекології, гемеробії (окультурення) рослинного покриву, у т.ч. лісових екосистем, формування систем захисних лісонасаджень різного цільового спрямування, коридорів екологічної мережі. Системи  захисних лісонасаджень є об’єктами співпраці, гармонізації діяльностей сільського, лісового та водного господарств між собою та з інституціями охорони навколишнього природного середовища з питань впровадження норм збалансованого природокористування в агросфері, у т.ч. збереження лісів, ґрунтів, вод, відповідних природних ресурсів, у т.ч. біорізноманіття.
6. «Портрет випускника» програми. Ринок праці для випускника програми. Високі освітні стандарти освітньо-наукової програми з екології забезпечують її випускникам конкурентні переваги на ринку праці у науково-дослідних інститутах  НААН, НАН України, закладах вищої освіти МОН України та високотехнологічних компаніях природоохоронного профілю, установах, що опікуються екологічною безпекою, збереженням природно-заповідного фонду України та інших країн, відповідних департаментах і відділах державних адміністрацій різного рівня управління. Наразі два випускники аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету успішно продовжують навчання у Німеччині та США.
7. Адаптація освітньо-наукової програми для навчання осіб із обмеженими можливостями здоров’я та інвалідів. Аспірантам з обмеженими можливостями та інвалідамза їхньою заявою передбачено забезпечувати прийнятні варіанти надання освітніх з ОНП з урахуванням індивідуальних психофізичних особливостей, в т.ч. із використанням електронного навчання і дистанційних технологій:
1. Для осіб з порушенням зору інформацію надавати в формах: друкованого тексту збільшеним шрифтом; електронного документу; аудіо файлу; індивідуальних завдань та консультацій.
2. Для осіб з порушенням слуху інформацію надавати в формах: друкованого тексту; електронного документу; відеоматеріалів із субтитрами; індивідуальних консультацій із залученням сурдоперекладача; індивідуальних завдань та консультацій.
3) Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату інформацію надавати в формах: друкованого тексту; електронного документу; аудіо файлів; індивідуальних завдань та консультацій.