Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Напрями досліджень

Оновлено 27.10.19

Напрями науково-дослідної роботи університету відповідають Законодавству України та скаладються із переліку приоритетних напрямів досліджень, напрямів наукових досліджень, які мають держбюджетне фінансування та напрямів ініціативної наукової діяльності (Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі Білоцерківського національного аграрного університету на поточний рік), які затверджуються на Вченій раді університету.

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок

Білоцерківського національного аграрного університету 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

(Закон «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» )

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу (із постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок»)

Код наукового дослідження/ розробки:

 

П – прикладне

Ф - фундаментальне

Прізвище та ініціали керівника,

наукова ступінь, вчене звання.

1

2

3

4

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

 

1.1 Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

П

 

 

 

 

П

 

 

 

П

 

1.1.1 Оцінка рівня продуктивності та ефективності діяльності фермерських господарств на галузевому та регіональному рівнях

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

Доктор економічних наук, проф.  І.В. Свиноус

1.1.2. Економічне обґрунтування щільності сільськогосподарських тварин з урахуванням різноманітних чинників функціонування тваринницької галузі 

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

Доктор економічних наук, проф.  І.В. Свиноус

1.1.3 Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення стійкого розвитку агросфери.

Доктор економічних наук, проф.  А.С. Даниленко

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

 

 

 

П

1.1.4 Забезпечення конкурентоспроможності та інноваційності агропродовольчих ланцюгів на принципах сталості.

Доктор економічних наук, проф.  Крисанов Д.Ф.,

Доктор економічних наук, проф. Варченко О.М.,

Доктор економічних наук, проф. Шуст О.А.

1.1.5. Сільський розвиток в умовах активізаціїглобалізаційних та євроіетеграційних процесів.

Доктор економічних наук, проф.Крисанов Д.Ф.,

Доктор економічних наук, проф.Варченко О.М.,

Доктор економічних наук, проф. Шуст О.А.

4. Раціональне природокористування

4.1 Технології сталого використання, збереження  і збагачення біоресурсів  та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття.

 

 

 

 

 

 

П

 

 

Ф

 

 

 

Ф

 

4.1.1 Збереження біорізноманіття  у агроекосистемах.
Доктор сільськогосподарських наук, проф.Т.М. Димань.

 

4.1.2 Методологія оцінювання стану, збереження і збалансованого використання біоресурсів ландшафтної сфери.

Доктор сільськогосподарських наук, проф. В.В. Лавров

 

,4.1.3 Методологія управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування.
Доктор сільськогосподарських наук, проф.А.П. Стадник

4.2 Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

П

4.2.1 Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  Розпутній О.І.

4.3 Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх
родючості.

П

4.3.1 Технології обробітку ґрунту у п’ятипільних польових сівозмінах Доктор сільськогосподарських наук, проф.  І.Д. Примак.

4.4 Перспективні технології    агропромислового    комплексу   та
переробної промисловості.

П

4.4.1 Сучасні технології ветеринарного забезпечення здоров’я і продуктивності сільськогосподарських тварин.
Доктор ветеринарних наук, академік НААН, проф.  М.В. Рубленко.
Доктор ветеринарних наук, проф.  В.В. Сахнюк.

Доктор ветеринарних наук С.А. Власенко

 

 

П

 

 

 

4.4.2. Ресурсо- та енергозберігаючі  технологій виробництва продуктів тваринництва і рослинництва.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  В.С. Бомко.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  М.М. Луценко.

4.4.3 ДНК-технології в тваринництві і рослинництві, молекулярна діагностика за внутрішніх та інфекційних хвороб тварин. 

Доктор сільськогосподарських наук, проф.Т.М. Димань.

Доктор ветеринарних наук, проф.  В.В. Сахнюк.

Доктор ветеринарних наук, проф.  Л.Є. Корнієнко.

4.4.3 Розробка методів діагностики, профілактики та лікування хвороб тварин викликаних антибіотикорезистентними штамами мікроорганізмів

Доктор ветеринарних наук, проф.  Л.Є. Корнієнко.

5. Науки про життя, нові технології профілактики  та лікування найпоширеніших захворювань

5.1 Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві.

 

П

5.2.1 Генетично-селекційні та біотехнологічні методи поліпшення сортів сільськогосподарських культур.

Кандидат с-г наук, доцент Лозінський М.В.

5.2 Конструювання та   технології   створення   нових  лікарських
засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин
та використання наноматеріалів.

П

5.3.1 Біотехнологія конструювання та іммобілізації біологічно-активних речовин.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  О.М. Мельниченко.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  С.В. Мерзлов.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі

Білоцерківський національний аграрний університет

2019 рік

Тема

 

Підстава для проведення (№ держреєстрації)

Початок

Закінчення

Керівник/відповідальний виконавець

Очікувані результати

Продуктивність, обмін речовин та м’ясні якості каченят-бройлерів за згодовування поліфункціонального сорбенту

0115U005325

05.15

12.19

проф.

Бомко В.С.

 

Буде встановлено оптимальні дози внесення полісункціонального сорбенту у складі комбікормів та визначено їх вплив на витрати кормів для каченят-бройлерів; перетравність поживних речовин корму та баланс Нітрогену, Кальцію та Фосфору в організмі каченят-бройлерів; досліджено забійні якості, хімічний склад м¢яса, а також вміст амінокислот у м¢ясі і печінці каченят-бройлерів; вплив різних доз сорбенту на продуктивність каченят-бройлерів; морфологічні та біохімічні показники крові каченят-бройлерів; Заключний звіт

Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків в залежності від технології підготовки та сортових особливостей насіння

0115U005326

04.15

12.19

доц.

Лозінський М.В.

 

Встановлення впливу способу підготовки насіння на продуктивність цукрових буряків та комплексних ознак сучасних гібридів вітчизняної та іноземної селекції

 

Вплив розчинів аквахелатів металів на організм сільськогосподарської птиці

0115U005327

04.15

12.19

проф.

Ніщеменко М.П.

Буде вивчено вплив розчинів аквахелатів різної концентрації на організм перепелів японських та курей яєчного напряму. кінцевий звіт.

Формування і вивчення колекцій ріпаку ярого та зимового, виділення генетичних джерел як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних, з високою якістю продукції, стійких до несприятливих біотичних та абіотичних чинників

0115U005328

04.15

12.19

доц.

Лозінський М.В.

 

Отримання ліній мутантного походження ріпаку ярого М2, проведення самозапилення інбредних ліній. Міжлінійна гібридизація.

Організаційно-економічний механізм відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства

0115U005329

05.15

12.19

проф.

Варченко О.М.

Систематизувати чинники, що впливають на розвиток відтворювального процесу в сільськогосподарських підприємствах та дати оцінку їх впливу на формування й відтворення матеріально-технічних ресурсів; Підготувати проміжний звіт.

Ефективність формування та використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

0115U005330

05.15

12.19

проф.

Варченко О.М.

 

Уточнити та доповнити понятійний апарат, що відноситься до категорії «матеріально-технічна база сільськогосподарського виро- бництва»; уточнити теоретичні, методичні і практичні положення з формування та використання МТБ та обґрунтувати напрями її розвитку шляхом використання інноваційних розробок; провести емпіричний аналіз стану матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;

Формування і вивчення генетичних колекцій часнику (у тому числі й сомаклонів в культурі in vitro), виділення генетичних джерел як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних, стійких до несприятливих біотичних і абіотичних чинників довкілля.

0115U005331

04.15

12.19

доц.

Лозінський М.В.

 

Самоклони – нові форми часнику, донори господарсько цінних ознак. Розширення колекції часнику озимого та виділення з існуючих кращі для залучення до подальшої селекційної роботи та культури in vitro

Біотехнологія культивування Spirulina platensis за використання сироватки молока та застосування біомаси водорості у перепелівництві.

 

0115U005332

05.15

12.19

проф.

Мерзлов С.В..

Буде досліджено хімічний склад кисломолочної сироватки та встановлено оптимальну її концентрацію у складі поживного середовища Заррука під час культивування Spirulina platensis

Теоретичне й експериментальне обгрунтування методів індукування і доборів господарсько цінних мутантів та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу пшениці озимої

 

0115U005333

04.15

12.19

доц.

Лозінський М.В.

 

Отримання мутантів М1, М2 та М3, залучення мутантів до «гібридизації (міжвидової та внутрішньовидової), введення пшениці озимої через культуру пилку в культуру in vitro.

Розробка та впровадження селекційно-генетичних методів поліпшення репродуктивних якостей свиней різних генотипів.

0115U005334

05.15

12.19

проф.

Ставецька Р.В.

 

Вивчення селекційних (багатоплідність, великоплідність, молочність, маса гнізда і одного поросяти за відлучення, збереженість поросят, селекційні індекси СІВЯС і КПВЯ) та генетичних (кореляція, дисперсійний аналіз) параметрів свиней різних генотипів. Розрахунок загальної і специфічної комбінаційної здатності свиноматок, кнурів та різних варіантів їх поєднань. Оформлення проміжного звіту

Вплив різних фізико-хімічних чинників на біохімічні процеси в організмі тварин та птиці

 

0115U005335

05.15

12.19

проф.

Цехмістренко С.І.

 

Буде дослідженно вікові особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі кролів. Вивчено зміни активності антиоксидантних ензимів за дії вітаміннокомової добавку у кролів. Проміжний звіт.

Теоретичне й експериментальне обґрунтування методів індукування і доборів господарсько-цінних мутантів та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу ячменю ярого

0115U005396

04.15

12.19

доц.

Лозінський М.В.

 

Отримання методом добору за господарсько-цінними ознаками ліній мутантного походження (М2). Проведення гібридизації сортів та ліній мутантного походження ячменю ярого для створення вихідного матеріалу.

 

 

Застосування засобів і способів детоксикації організму з хірургічною патологією у тварин

0116U002333

12.15

12.19

проф.

Ільніцький М.Г.

 

Буде розроблено спосіб детоксикації організму тварин при лікуванні хірургічної інфекції за ранового процесу у собак та видані рекомендації

 

 

Застосування епідуральних та провідникових блокад місцевими анестетиками у тварин з метою анестезії, аналгезії та в якості патогенетичного методу лікування.

0116U002334

12.15

12.19

проф.

Ільніцький М.Г.

 

 

Буде розроблено спосіб лікування тварин шляхом епідурального введення анестетиків в післяопераційний період. Будуть видані методичні рекомендації

 

Теоретичне і клініко-експериментальне обґрунтування методів діагностики, лікування та профілактики поліметаболічної та поліорганної внутрішньої патології у жуйних

 

0116U002336

02.16

12.20

проф.

Сахнюк В.В.

 

 

Будуть розроблені та впроваджені у виробництво дві наукові методичні рекомендації з внутрішньої патології жуйних.

Агробіологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових у Правобережному Лісостепу України

0116U002335

03.16

12.20

доц.

Карпук Л.М.

 

Будуть підібрані сорти кормових буряків з високою адаптивністю до мінливих умов вирощування, стабільною урожайністю, добрими технологічними якостями коренеплодів (вміст сухих речовин) та комплексом господарсько-цінних ознак для виробництва біогазу. Оформлено проміжний звіт.

 

Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики і використання фармакологічних препаратів у комплексі лікувальних та профілактичних заходів за поліметаболічної та поліорганної патології у сільськогосподарської і декоративної птиці

 

0116U002338

03.16

12.20

доц.

Мельник А.Ю.

 

Будуть розроблені та впроваджені у виробництво наукові методичні рекомендації з діагностики і профілактики поліметаболічної патології у курчат-бройлерів.

 

Розробка діагностичних критеріїв та методів корекції за метаболічної і поліорганної патології у коней.

0116U002373

0116U005823

03.16

12.20

проф.

Головаха В.І.

 

Буде вивчено зміни ферумо-трансферинового комплексу у коней за різних патологічних станів. Буде вивчено тиреоідного профілю у коней і зміни макроелементного статусу у коней в нормі та за  різної патології.

Оформлено проміжний звіт.

Теоретичне обгрунтування та експериментальні випробування превентивних способів зниження супресуючого впливу паратипових факторів навколишнього середовища на гомеостах сільськогосподарських тварин та птиці.

Протокол ради БТФ від 15 грудня 2015 р. № 6

0116U005818

 

2016

 

2020

Проф.

Лясота В.П.

Буде розроблено теоретичне обгрунтування та експериментальні випробування превентивних способів зниження супресуючого впливу паратипових факторів навколишнього середовища на гомеостах сільськогосподарських тварин та птиці.

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

№ 9

від  31 березня 2016 року

0116U005815

04.

2016

12.

2020

проф.

Розпутній О.І.

Буде встановлено щільність забруднення ґрунтів

 

Розробка біотехнологій створення нових препаратів пробіотиків, біологічно активних речовин та наноматеріалів.

№ 9

від 31 березня 2016 року

0116U005824

04.

2016

12.

2020

проф.

Бітюцький В.С.

Відбір пробіотичних штамів мікроорганізмів, визначення імодулювальних властивостей на лабораторних тваринах. Отримання пробіотичних препаратів.

Вивчення ефективності використання кормових добавок та біологічно активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з метою отримання екологічно-чистої продукції тваринництва.

№ 6 від 15.12.2015 року

0116U005820

 

 

04.

2016

12.

2020

проф.

Дяченко Л.С.

Отримано первинні дані досліджень щодо застосування БАД у годівлі різних видів тварин.

 

Застосування методів економічного моделювання та прогнозування для розробки стратегії розвитку територіальних аграрних ринків

Рада економ. фак. № 11 від 20.04.16 р.

0116U005810

05.

2016

12.

2020

доц.

Бондар О.С.

Розробка економіко-математичної моделі функціонування і розвитку галузей агропромислового виробництва регіону з урахуванням природних, кліматичних, екологічних і соціально-економічних факторів;

Вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування електронного ринку агропромислової продукції

Протокол ради економічного факультету № 11 від 20.04.16 р.

0116U005814

05.

2016

12.

2020

доц.

Трофимчук М.І

Аналіз можливості використання аграрними підприємствами та роздрібної торгівлі агр. продукції застосування засобів електронної комерції.

Енерго-інформаційна парадигма і ентропійний аналіз стану економічної системи

Протокол ради економічного факультету № 11 від 20.04.16 р.

0116U005819

05.

2016

12.

2020

доц.

Замкевич Б.М.

Дослідити економічний стан сільськогосподарського підприємства.

Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків

Протокол ради економічного факультету № 11 від 20.04.16 р.

0116U005821

05.

2016

12.

2020

доц.

Дрозденко В.О.

Підготувати навчальний  посібник з актуарної математики «Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків».

Дослідження фазових переходів і доменної структури у сегнетоеластиках і сегнетоелектриках

Протокол ради економічного факультету № 8від25.02.16р. 0116U005816

05.

2016

12.

2020

доц.

Непочатенко В.А.

Запропонувати метод визначення температурної залежності параметрів гратки при фазовому переході першого роду m3mF4mm

Корекція параметрів вермікультивування як методу утилізації відходів тваринництва і рослинництва та використання його продукції за вирощування сільськогосподарської продукції

Протокол ради екологічного факультету від 1.12.2016 року № 8

0116U005817

2016

 

2020

проф.

Мельниченко О.М.

Буде вивчена корекція параметрів вермікультивування як методу утилізації відходів тваринництва і рослинництва та використання його продукції за вирощування сільськогосподарської продукції

Селекційно-генетичні аспекти формування молочного скотарства центрального регіону України

Протокол ради екологічного факультету від 1 грудня 2016 року № 8

0116U005813

2016

 

2020

доц.

Хом’як О.А.

Будуть вивчені селекційно-генетичні аспекти формування молочного скотарства центрального регіону України

Розробка та удосконалення елементів технології виробництва екологічно-безпечної продукції птахівництва

Протокол ради БТФ від 29.11.2016 року № 4

0116U005825

2016

 

2020

доц.

Каркач П.М.

Буде розроблено та удосконалено елементи технології виробництва екологічно-безпечної продукції птахівництва

Теоретичні і практичні основи відтворення родючості чорнозему типового і підвищення продуктивності польових короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу України

Протокол ради АБТФ від 13 жовтня 2016 р. № 3

0116U005811

2016

2020

проф.

Примак І.Д.

Будуть вивчені теоретичні і практичні основи відтворення родючості чорнозему типового і підвищення продуктивності польових короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу України

Агроекологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в Україні на засадах органічного виробництва

Протокол ради екологічного факультету від 12 жовтня 2016 року № 4

0116U005822

10.16

 

12.19

доц.

Грабовська Т.О.

Будуть вивчені агроекологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в Україні на засадах органічного виробництва

Розробка схем протипаразитарних обробок тварин та методів їх ефективності

Протокол каф. паразитології і фармакології від 26 квітня 2016 р № 12

0116U005326

2016

2020

доц.

Авраменко Н.В.

Будуть розроблені схеми протипаразитарних обробок тварин та методів їх ефективності

Обгрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання.

 

0116U005809

2016

2020

доц.

Гриневич Н.Є.

Буде створено обгрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання.

Підвищення ефективності селекції молочної худоби шляхом використання новітніх генетичних та селекційних методів.

Протокол ради БТФ № 4 від 29.11.2016 р

0116U005812

2016

2020

проф.

Ставецька Р.В.

Буде вивчено підвищення ефективності селекції молочної худоби шляхом використання новітніх генетичних та селекційних методів.

Створення електронного галузевого аграрного багатомовного інтерактивного словника

 

0116U005808

2016

2020

доц.

Ярмола О.В.

Буде створено електронний галузевий аграрний багатомовний інтерактивний словник.

Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб

0117U003153

2017

2021

доц.

Куновський Ю.В.

Буде проведено іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб

Підвищення продуктивності сортів і гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України

0117U004671

2017

2021

доц.

Карпук Л.М.

Будуть виконані дослідження з підвищення продуктивності сортів і гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України

Вплив елементів технології вирощування на продутивність гороху у Правобережному Лісостепу України

 

0117U004669

2017

2021

доц.

Карпук Л.М.

Буде вивчено влив елементів технології вирощування на продутивність гороху у Правобережному Лісостепу України

 

Фізіологічні основи постасептичної адаптації деревних рослин

0117U004672

2017

2021

доц.

Мацкевич В.В.

Будуть вивчені фізіологічні основи постасептичної адаптації деревних рослин

Удосконалення елементів технології вирощування сої У Правобережному Лісостепу України

0117U004670

2017

2021

доц.

Карпук Л.М.

Будуть виконані дослідження з удосконалення елементів технології вирощування сої У Правобережному Лісостепу України

Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України

0117U004668

2017

2021

доц.

Карпук Л.М.

Будуть виконані дослідження з удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України

Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних прийомів мікроклонального розмноження горіхоплідних культур

0117 U004673

2017

2021

доц.

Мацкевич В.В.

Будуть виконані дослідження з удосконалення існуючих та розробка нових технологічних прийомів мікроклонального розмноження горіхоплідних культур

Розробка схем протипаразитарних обробок тварин та методів контролю їх ефективності

0116 U005826

2016

2020

доц.

Авраменко Н.В.

Буде розроблена схема протипаразитарних обробок тварин та методів контролю їх ефективності

Розробка фізіологічного обгрунтування застосування амінокислот, мікроелементів та інших біологічно-активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин.

0117 U005461

2017

2021

проф.

Ніщеменко М.П.

Буде розроблено фізіологічне обгрунтування застосування амінокислот, мікроелементів та інших біологічно-активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин.

Формування інформаційно-облікового забезпечення парадигми розвитку аграрного сектору України

0118 U003644

2018

2023

доц.

Хомовий С.М.

Буде розроблено теоретико-методичні засади адаптації фінансової звітності

Управління ризиками господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

0118 U003641

2018

2023

доц.

Рудич О.О.

Обґрунтування методології та розробка концепції та інструментарного забезпечення системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств на основі ризик-менеджменту в умовах невизначеності середовища їх господарювання

Удосконалення організаційно-економічних засад відтворення людського капіталу аграрної сфери

0118 U003648

2018

2023

д.е.н

Гринчук Ю.С.

Розробка теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо відтворення людського капіталу аграрної сфери

Особливості функціонування малих форм господарювання в агробізнесі України

0118 U003640

2018

2023

проф.

Варченко О.М.

Розробка практичних рекомендацій щодо функціонування сільськогосподарських підприємств малих форм господарювання

Державно-підприємницьке партнерство щодо створення інфраструктури аграрного сектору економіки України

0118 U003647

2018

2023

проф.

Юхименко П.І.

Обгрунтування напрямків вдосконалення системи державного регулювання розвитку малого аграрного підприємства для реалізації цілей сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки України

 

Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектора економіки України в умовах євроінтеграції

0118 U003646

2018

2023

проф.

Шуст О.А.

Обгрунтування теоретичних та методологічних засад і практичних рекомендацій щодо формування й забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації

Публічне управління сталим соціо-економічним розвитком сільських територій в умовах євроінтеграції

0118 U003643

2018

2023

д.е.н.

Сокольська Т.В.

Поглиблення теоретичних і методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування дієвого публічного управління сталим соціо-економічним розвитком сільських територій з урахуванням досвіду ЄС, що забезпечить покращення рівня та якості життя сільського населення

Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва продукції м’ясного птахівництва

0118 U003645

2018

2023

проф.

Варченко О.М.

Розробка методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємств м’ясного птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчих ринків

Удосконалення інформаційно- аналітичного забезпечення функціонування племінних господарств

0118 U003649

2018

2023

проф.

Свиноус Н.І.

Розробка методичних положень та практичних рекомендацій по удосконаленню інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування племінних сільськогосподарських підприємств України

Організаційно-методичні підходи оцінки та обліку земель сільськогосподарського призначення

0118 U003642

2018

2023

проф.

Варченко О.М.

Запропоновані напрями удосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення

Екпериментально- морфологічне дослідження реактивних та репаративних властивостей сполучнотканинних елементів локомоторного апарату ссавців і птахів, їх сегментальної, екстра- та інтраорганної іннервації та васкуляризації

0118 U004127

2018

2022

проф.

Новак В.П.

Буде виконано екпериментально- морфологічне дослідження реактивних та репаративних властивостей сполучнотканинних елементів локомоторного апарату ссавців і птахів, їх сегментальної, екстра- та інтраорганної іннервації та васкуляризації

Обгрунтування землеустрою земельних ділянок необхідних для обслуговування несільськогосподарських угідь під об'єктами інженерної інфраструктури (підприємств матеріально-технічного забезпечення АПК України)

0118 U004129

2018

2020

проф.

Рубльов В.І.

Буде розроблено обгрунтування землеустрою земельних ділянок необхідних для обслуговування несільськогосподарських угідь під об'єктами інженерної інфраструктури (підприємств матеріально-технічного забезпечення АПК України)

Наукове обгрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України

0118 U004125

2018

 

2022

доц.

Грабовський М.Б.

Розробити основні елементи технологій вирощування сільськогосподарських і біоенергетичних культур, а також цілісні технологічні системи, які б грунтувалися на використанні біологічного потенціалу культур; наукового обгрунтувати принципи добору культур для умов Центрального Лісостепу, шляхом проведення порівняльної оцінки потенціалу сучасних сортів і гібридів основних сільськогосподарських культур.

 

Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору в умовах невизначеності та ризику

0118 U004126

2018

2022

доц.

Гринчук Ю.С.

Метою роботи є розроблення, на основі всебічного дослідження теоретичних та практичних аспектів, тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в аграрних регіонах, рекомендацій щодо визначення та реалізації стратегічних пріоритетів їх розвитку на основі відповідних державних законодавчих актів і програм та із врахуванням положень концепції сталого розвитку

 

Теоретичне та клініко-експериментальне обгрунтування методів діагностики, лікування і профілактики А-, D-, Е- гіповітамінозів та полімерної недостатності у сільськогосподарської та екзотичної птиці

 

0118 U004128

2018

2022

доц.

Мельник А.Ю.

Теоретичне та клініко-експериментальне обгрунтування методів діагностики, лікування і профілактики А-, D-, Е- гіповітамінозів та полімерної недостатності у сільськогосподарської та екзотичної птиці

 

Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження розвитку підприємництва в інституційних секторах національної економіки

1118U004527

05.18

05.22

проф.

Сатир Л.М.

Удосконалити інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження розвитку підприємництва в інституційних секторах національної економіки

Розробка ПЛР-тестсистем для діагностики вірусів часнику Allium sativum L.

0118U100143

11.18

11.25

канд. с.-г. наук

Вдовиченко Ж.В.

Розробити ПЛР-тестсистеми для діагностики вірусів часнику Allium sativum L.

Антропогенна трансформація екосистем ландшафтної сфери Правобережного Лісостепу України та методологічні засади збалансованого використання їхніх ресурсів

0119U100467

12.19

12.23

проф.

Лавров В.В.

Антропогенна трансформація екосистем ландшафтної сфери Правобережного Лісостепу України та методологічні засади збалансованого використання їхніх ресурсів.

«Теоретичне і практичне обґрунтування біотехнології одержання і застосування стабілізованих біологічних заквасок за технології сирокопчених ковбас

0118U100582

03.18

03.23

проф.

Мерзлов С.В.

Підвищити стабільність мікробних та ферментативних біологічних заквасок для м’яса.

 

У 2019 році виконується один науковий проект з держбюджетним фінансуванням. 

Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкнутого водопостачання

Керівник: Димань Тетяна Миколаївна , д-р сільськогосп. наук, проф. 

Секція: Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії.