Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Напрями досліджень

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок

Білоцерківського національного аграрного університету 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

(із закону)

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу (із постанови КМУ)

Код наукового дослідження/ розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, наукова ступінь, вчене звання.

4. Раціональне природокористування

4.1 Технології сталого використання, збереження  і збагачення біоресурсів  та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття.

П

4.1 Збереження біорізноманіття  у агроекосистемах.
Доктор сільськогосподарських наук, професор Т.М. Димань.

4.2 Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх
родючості.

П

4.2 Технології обробітку ґрунту у п’ятипільних польових сівозмінах Доктор сільськогосподарських наук, професор І.Д. Примак.

4.3 Перспективні технології    агропромислового    комплексу   та
переробної промисловості.

П

4.3.1 Сучасні технології ветеринарного забезпечення здоров’я і продуктивності сільськогосподарських тварин.
Доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор М.В. Рубленко.
Доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор В.І. Левченко.
4.3.2. Ресурсо- та енергозберігаючі  технологій виробництва продуктів тваринництва.

Доктор сільськогосподарських наук, професор В.С. Бомко. Доктор сільськогосподарських наук, професор М.М. Луценко.

5. Науки про життя, нові технології профілактики  та лікування найпоширеніших захворювань

5.1 Проблеми розвитку  особистості,  суспільства,  демографія  та
соціально-економічна політика

П

5.1.1 Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення стійкого розвитку агросфери.

Доктор економічних наук, професор А.С. Даниленко

Доктор економічних наук, професор О.М. Варченко

5.2 Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві.

 

П

5.2.1 Генетично-селекційні та біотехнологічні методи поліпшення сортів сільськогосподарських культур.

Доктор сільськогосподарських наук, професор С.П. Васильківський

5.3 Конструювання та   технології   створення   нових  лікарських
засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин
та використання наноматеріалів.

П

5.3.1 Біотехнологія конструювання та іммобілізації біологічно-активних речовин.

Доктор сільськогосподарських наук, професор О.М. Мельниченко.

Доктор сільськогосподарських наук, професор С.В. Мерзлов.

5.4 Технології створення  молекулярно-діагностичних   систем  та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів.

 

П

5.4.1 ДНК-технології в тваринництві і рослинництві, молекулярна діагностика інфекційних хвороб. 

Доктор сільськогосподарських наук, професор Т.М. Димань.
Доктор ветеринарних наук, професор Л.Є. Корнієнко.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ініціативних науково-дослідних робіт,
які виконуються без фінансування, в межах роботи на кафедрі на 2017 рік

 

Тема

Початок

Закінчення

Керівник/

відповідальний виконавець

 

Удосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами

03.13

12.17

проф. Варченко О.М.

Розвиток організаційно-економічних засад функціонування здобутої інфраструктури ринку агропромислової продукції

03.13

12.17

проф. Варченко О.М.

Забезпечення паритетності взаємовідносин між сільським господарством та виробниками матеріально-технічних ресурсів

03.13

12.17

проф. Сатир Л.М.

Водні ландшафтно-інженерні системи Правобережного Лісостепу України: дослідження стану і проблем їх функціонування

06.13

12.17

доц. Гамалій І.П.

Дослідження генетичного поліморфізму популяції великої рогатої худоби за ДНК-маркерами.

03.13

12.17

проф. Димань Т.М.

ДНК-поліморфізм гену ВоLA-PRB3 у популяціях великої рогатої худоби.

03.13

12.17

проф.Димань Т.М.

Паразитози риб (поширення, діагностика і профілактика).

03.13

12.17

доц. Джміль В.І.

 

Теоретичні і практичні аспекти селекції пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивного потенціалу для умов Лісостепу України.

03.13

12.17

доц. Лозінський М.В.

 

Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів.

03.13

12.17

доц. Хіцька О.А.

Удосконалення існуючих і розробка нових методів клонального мікророзмноження та постасептичної адаптації in vitro

03.13

12.17

доц. Мацкевич В.В.

Структурно-функціональний аналіз біотичних ресурсів України.

06.13

12.17

доц. Слободенюк О.І.

Екологічні загрози біорізноманіттю лісових екосистем Північно-східного Придніпров’я.

03.13

12.17

проф. Лавров В.В.

Ветеринарні превентивні технології і управління ними у системі протиепізоотичних заходів у тваринництві.

03.13

12.17

проф. Корнієнко Л.Є.

Роль мікроскопічних грибів та їх метаболітів у патології сільськогосподарських тварин і птиці.

03.13

12.17

доц. Зоценко В.М

Ентомокомплекс на однорічних бобових культурах та контроль чисельності фітофагів в Центральному Лісостепу України.

03.13

12.17

доц. Шушківська Н.І.

Розроблення діагностичних тест-систем на основі ПЛР у реальному часі для оцінювання безпеки та якості харчових продуктів

03.13

12.17

проф. Димань Т.М.

Стан геоценоконсорцій тритикале озимого на екосистемному рівні

08.13

12.17

доц. Москалець В.В.

Агротехнічні основи обґрунтування технології вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для отримання альтернативних видів палива

05.13

12.17

доц. Грабовський М.Б.

Продуктивність, обмін речовин та м"ясні якості каченят-бройлерів за згодовування поліфункціонального сорбенту

05.15

12.19

проф. Бомко В.С.

 

Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків в залежності від технології підготовки та сортових особливостей насіння

04.15

12.19

проф. Васильківський С.П.

 

Вплив розчинів аквахелатів металів на організм сільськогосподарської птиці

04.15

12.19

проф. Ніщеменко М.П.

Формування і вивчення колекцій ріпаку ярого та зимового, виділення генетичних джерел як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних, з високою якістю продукції, стійких до несприятливих біотичних та абіотичних чинників

04.15

12.19

проф. Васильківський С.П.

 

Організаційно-економічний механізм відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства

05.15

12.19

проф. Варченко О.М.

Ефективність формування та використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

05.15

12.19

проф. Варченко О.М.

 

Формування і вивчення генетичних колекцій часнику (у тому числі й сомаклонів в культурі in vitro), виділення генетичних джерел як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних, стійких до несприятливих біотичних і абіотичних чинників довкілля.

04.15

12.19

проф. Васильківський С.П.

 

Біотехнологія культивування Spirulina platensis за використання сироватки молока та застосування біомаси водорості у перепелівництві.

 

05.15

12.19

проф. Мерзлов С.В..

Теоретичне й експериментальне обгрунтування методів індукування і доборів господарсько цінних мутантів та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу пшениці озимої

 

04.15

12.19

проф. Васильківський С.П.

 

Розробка та впровадження селекційно-генетичних методів поліпшення репродуктивних якостей свиней різних генотипів.

05.15

12.19

проф. Ставецька Р.В.

 

Вплив різних фізико-хімічних чинників на біохімічні процеси в організмі тварин та птиці

 

 

05.15

12.19

проф. Цехмістренко С.І.

 

Теоретичне й експериментальне обґрунтування методів індукування і доборів господарсько-цінних мутантів та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу ячменю ярого

04.15

12.19

проф. Васильківський С.П.

 

Застосування засобів і способів детоксикації організму з хірургічною патологією у тварин

12.15

12.19

проф. Ільніцький М.Г.

 

Застосування епідуральних та провідникових блокад місцевими анестетиками у тварин з метою анестезії, аналгезії та в якості патогенетичного методу лікування.

12.15

12.19

проф. Ільніцький М.Г.

 

 

Теоретичне і клініко-експериментальне обґрунтування методів діагностики, лікування та профілактики поліметаболічної та поліорганної внутрішньої патології у жуйних

 

02.16

12.20

проф. Левченко В.І.

 

 

Агробіологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових у Правобережному Лісостепу України

03.16

12.20

доц. Карпук Л.М.

 

Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики і використання фармакологічних препаратів у комплексі лікувальних та профілактичних заходів за поліметаболічної та поліорганної патології у сільськогосподарської і декоративної птиці

03.16

12.20

проф. Левченко В.І.

 

Розробка діагностичних критеріїв та методів корекції за метаболічної і поліорганної патології у коней.

03.16

12.20

проф. Головаха В.І.

 

Теоретичне обгрунтування та експериментальні випробування превентивних способів зниження супресуючого впливу паратипових факторів навколишнього середовища на гомеостах сільськогосподарських тварин та птиці.

2016

 

2020

проф.Лясота В.П.

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

04.2016

12.

2020

проф. Розпутній О.І.

Розробка біотехнологій створення нових препаратів пробіотиків, біологічно активних речовин та наноматеріалів.

04.2016

12.

2020

проф. Бітюцький В.С.

Вивчення ефективності використання кормових добавок та біологічно активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з метою отримання екологічно-чистої продукції тваринництва.

04.2016

12.

2020

проф. Дяченко Л.С.

Застосування методів економічного моделювання та прогнозування для розробки стратегії розвитку територіальних аграрних ринків

05.2016

12.

2020

доц. Бондар О.С.

Вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування електронного ринку агропромислової продукції

05.2016

12.

2020

доц. Трофимчук М.І

Енерго-інформаційна парадигма і ентропійний аналіз стану економічної системи

05.2016

12.

2020

доц. Замкевич Б.М.

Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків

05.2016

12. 2020

доц. Дрозденко В.О.

Дослідження фазових переходів і доменної структури у сегнетоеластиках і сегнетоелектриках

05.2016

12. 2020

доц. Непочатенко В.А.

Корекція параметрів вермікультивування як методу утилізації відходів тваринництва і рослинництва та використання його продукції за вирощування сільськогосподарської продукції

12.2016

 

12. 2020

проф. Мельниченко О.М.

Селекційно-генетичні аспекти формування молочного скотарства центрального регіону України

12.2016

 

12. 2020

доц. Хом’як О.А.

Розробка та удосконалення елементів технології виробництва екологічно-безпечної продукції птахівництва

2016

 

2020

проф. Бєсулін В.І.

Теоретичні і практичні основи відтворення родючості чорнозему типового і підвищення продуктивності польових короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу України

2016

2020

проф. Примак І.Д.

Агроекологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в Україні на засадах органічного виробництва

10.16

 

12.19

доцент Грабовська Т.О.

Розробка схем протипаразитарних обробок тварин та методів їх ефективності

2016

2020

доц. Авраменко Н.В.

Обгрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання.

2016

2020

доц. Гриневич Н.Є.

Підвищення ефективності селекції молочної худоби шляхом використання новітніх генетичних та селекційних методів.

2016

2020

проф. Ставецька Р.В.

Створення електронного галузевого аграрного багатомовного інтерактивного словника

2016

2020

доц. Ярмола О.В.

Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб

2017

2021

доц. Куновський Ю.В.

Фізіологічні основи постасептичної адаптації деревних рослин

2017

2021

доц. Мацкевич В.В.

Підвищення продуктивності сортів і гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Вплив елементів технології вирощування на продутивність гороху у Правобережному Лісостепу України

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Фізіологічні основи постасептичної адаптації деревних рослин

2017

2021

доц. Мацкевич В.В.

Удосконалення елементів технології вирощування сої У Правобережному Лісостепу України

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України

2017

2021

доц. Карпук Л.М.