Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності. Вона є обов’язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

    

Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності колективу університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження науково-дослідних робіт у напрямах, пов’язаних із викликами, що стоять перед людством, і є актуальними для забезпечення розвитку Української держави. До них належить підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; охорона природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції; забезпечення епізоотичного благополуччя країни, біозахист промислового тваринництва, збереження здоров'я тварин, сучасна ветеринарна справа; механізація та інженерний менеджмент сільськогосподарського виробництва; енергетика та автоматика в агропромисловій та природоохоронних сферах, економіка, менеджмент, маркетинг, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільських територій; освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення земельних відносин, регулювання біоресурсів і сталого природокористування.

За звітний період наукова робота університету була спрямована:

 • на пошук та формування напрямів наукових досліджень, які б відповідали сучасному рівню світової науки на основі координації діяльності науковців та комплексних тем наукових досліджень;
 • на підвищення якості наукових статей відповідно до сучасних міжнародних вимог, посилення уваги до наукометричних показників в оцінці діяльності науковців;
 • на створення цікавого для кінцевого споживача продукту науково- дослідної роботи, активне впровадження результатів НДР у виробництво на комерційних засадах, в т.ч. і через спеціально створені структури університету (науковий парк);
 • поєднання науки – освіти – практики у підготовці сучасного конкурентоспроможного на ринку праці випускника, майбутнього фахівця аграрного профілю.

Основні завдання університету у галузі наукової, науково -технічної діяльності спрямовані на:

 • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, соціально-економічних, гуманітарних, психолого-педагогічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки;
 • виконання прикладних досліджень і розробок, насамперед в сфері агарної науки, з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань, розбудови економіки країни;
 • дослідження і розробку теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання;
 • підтримку існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл;
 • забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузе вої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок університету в агропромисловому виробництві;
 • розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;
 • сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції;
 • модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази університету, в тому числі науково-дослідних інститутів, науково-дослідних лабораторій, дослідного поля, навчально-науково-дослідного центру БНАУ та ефективне їх використання;
 • організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науковців університету через дорадчу службу університету, засоби масової інформації, мережу Інтернет, виставки;
 • проведення аналітичних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.

В університеті працюють 12 академіків, 50 докторів наук, професорів, 268 кандидат наук, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 11 заслужених працівників освіти та вищої школи. Слід відзначити, що майже 90 % науково-педагогічних працівників мають вік до 60 років.

У 2017 році вдало завершено науковий проект, що фінансувався за рахунок державного бюджету  «Розроблення новітніх об'ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини» (Науковий керівник, проф. Луценко М.М.) № держреєстрації: 0116U002608, у сумі 420 тис. грн. Інші наукові розробки фінасуються на основі господарчих договорів із сільськогосподарськими підприємствами і у сумі близько 0,5 млн. грн. щорічно.

Велика увага приділялася пошуку позабюджетного фінансування наукових досліджень, враховуючи запити виробництва та комплексний характер наукового продукту.