Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Науково-технічна рада

Оновлено 27.10.19

Науково-технічна рада створена Наказом ректора від 2 липня 2015 року № 116/о.

Положення про науково-технічну раду БНАУ Ухвалено  Вченою радою  університету, протокол № 9 від 22.09.2015 р.

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада університету (далі НТР) є постійно діючим дорадчим органом Ректорату та Вченої ради з питань наукової та науково-технічної діяльності університету. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової та інноваційної діяльності, наказів та розпоряджень щодо науково-технічної діяльності.

1.2. В основу діяльності НТР покладене законодавство України, накази Міністерства освіти і науки України, Статут університета, Положення про організацію наукової діяльності в університеті, а також дане Положення.

1.3.  Науково-технічна рада університету формується з висококваліфікованих науковців університету, що мають досвід організації наукової діяльності, керівників наукових структурних підрозділів університету, творчих дослідницьких колективів, а також із числа науковців, що беруть активну участь у виконанні фундаментальних та прикладних НДР у межах пріоритетних напрямів наукових досліджень та розробок університету. Очолює науково-технічну раду проректор з наукової та інноваційної діяльності.

1.4. Склад науково-технічної ради затверджується наказом ректора (терміном на 5 років).

2. Основні завдання і функції науково-технічної ради

 1. Аналіз та координація науково-дослідної діяльності в Університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, у т.ч. в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
 2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології, Державного агентства водних ресурсів, програмами Національної академії аграрних наук, а також регіональними науково-технічними програмами і планами.
 3. Розробка Концепції науково-дослідної роботи університету, планів фундаментальних та прикладних досліджень.
 4. Координація сумісної науково-дослідної роботи підрозділів університету та творчих колективів з метою ефективного вирішення наукових та науково-технічних проблем.
 5. Наукове оцінювання тематики та результатів науково-дослідних робіт підрозділів університету.
 6. Експертиза проектів наукових досліджень і розробок, що подаються на конкурс щодо одержання фінансування за рахунок державного бюджету.
 7. Прийняття рішення про направлення  кращих науково-дослідних робіт НПП, аспірантів та студентів на отримання державних премій і стипендій.
 8. Атестація стипендіатів державних стипендій та отримувачів державних премій за науково-дослідну роботу.
 9. Підготовка пропозицій щодо фінансової підтримки певних напрямків наукових досліджень, актуальних та перспективних наукових розробок.
 10. Затвердження тематичного плану науково-дослідних робіт підрозділів університету.
 11. Аналіз підсумків річної наукової та науково-технічної діяльності, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, докторантами та аспірантами.
 12. Аналіз і координація діяльності редколегій фахових періодичних видань університету,  рекомендація до друку наукових монографій та інших видань.
 13. Координація інформаційного та інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень.
 14. Проведення аналізу результатів атестації аспірантів і докторантів та звітів науково-педагогічних працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт, аналіз підготовки кадрів.
 15. Заслуховування звітів директорів науково-дослідних інститутів та завідувачів науково-дослідних лабораторій щодо виконання планів науково-дослідної роботи, залучення фінансування, атестації та акредитації, результатів наукової діяльності.
 16. Координація науково-дослідної роботи на базі ННЦ БНАУ.
 17. Координація наукової роботи студентів.
 18. Координація науково-дослідної роботи підрозділів на базі ННЦ Білоцерківського НАУ.

3. Порядок роботи науково-технічної ради

3.1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою або (за його дорученням) одним із членів ради, не рідше ніж один раз у квартал.

3.2.  План роботи НТР складається на рік і затверджується головою НТР.

3.3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

3.4. Рішення НТР приймаються за наявності кворуму (більше половини членів НТР від складу згідно з наказом) в результаті відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів рід час голосування на засіданні НТР вирішальним є голос голови НТР.

3.5. Рішення НТР оформляються протоколом, який підписуються головою та вченим секретарем НТР.

 

Склад науково-технічної ради

 1. Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор (голова).
 2. Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор (заступник голови).
 3. Царенко Т.М., начальник ВНДІД, доцент (секретар)
 4. Даниленко А.С., ректор, академік НААН.
 5. Хахула B.C., декан агробіотехнологічного факультету, доцент.
 6. Мерзлов С.В., декан біолого-технологічного факультету, професор.
 7. Головаха В.І., професор кафедри терапії та клінічної діагностики.
 8. Мельниченко О.М., декан екологічного факультету, професор.
 9. Паска І.М., декан економічного факультету, професор.
 10. Борщовецька В.Д., декан факультету права та лінгвістики, доцент.
 11. Примак І.Д., завідувач кафедри агрохімії, землеробства та ґрунтознавства, професор.
 12. Лозінський М.В., завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва с.-г. культур, доцент.
 13. Стадник А.П., завідувач кафедри лісівництва, ботаніки та фізіології рослин, професор.
 14. Грабовський М.Б., в.о. завідувача кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, доцент.
 15. Олешко О.Г., доцент кафедри садово-паркового господарства та лісівництва, голова НТТМ університету.
 16. Цехмістренко С.І., завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, професор.
 17. Сатир Л.М., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіпрофесор, професор
 18. Ставецька Р.В., завідувач кафедри генетики, розведення та селекції тварин, доцент.
 19. Луценко М.М., професор кафедри технології виробництва молока і м’яса.
 20. Рубленко М.В., завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, академік НААН.
 21. Ільніцький М.Г., професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин.
 22. Івченко В.М., завідувач кафедри лабораторної діагностики ІПНКСВМ, професор.
 23. Ярчук Б.М., завідувач кафедри епізоотології та інфекційних хвороб, професор.
 24. Хіцька О.А., доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та патоло-гічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського, доцент.
 25. Лавров В.В., завідувач кафедри прикладної екології, професор.
 26. Бітюцький B.C., завідувач кафедри неорганічної та аналітичної хімії, професор.
 27. Олешко О.А., завідувач кафедри виробництва та переробки продукції рибництва, доцент.
 28. Сокольська Т.В., завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, доцент
 29. Шуст О.А., завідувач кафедри економіки підприємництва, доцент.
 30. Свиноус І.В., завідувач кафедри бухобліку і аудиту, професор.
 31. Єфрємова І.І., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент.
 32. Арбузова Т.В., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки .