Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Студентське наукове товариство

Оновлено 28.12.19

 
 
 
З метою ефективної реалізації науково-дослідницької діяльності студентів в Білоцерківському національному аграрному університеті створено і успішно функціонує наукове студентське товариство.
Студентське наукове товариство (СНТ) є науковим об'єднанням студентів Білоцерківського національного аграрного університету, які беруть активну участь в науково-організаційній та дослідницькій роботі.
 
Метою діяльності СНТ є створення умов для розкриття творчих здібностей і виховання студентської молоді, збереження і поповнення на цій основі інтелектуального потенціалу БНАУ, стимулювання роботи кафедр з організації науково-дослідної роботи студентів, сприяння роботі Університету щодо підвищення якості підготовки фахівців з вищою професійною освітою, подальшого розвитку інтеграції науки і освіти.
 
Основні завдання СНТ:
 • Розвиток студентських наукових комунікацій в Університеті.
 • Залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів БНАУ;
 • Формування мотивації у студентів до більш поглибленого і творчого освоєння навчального матеріалу через участь у дослідницькій роботі.
 • Виховання творчого ставлення студентів до своєї спеціальності через дослідницьку діяльність, сприяння розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців.
 • Пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;
 • Стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі аграрної науки;
 • Реалізація грантових проектів;
 • Впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності результатів наукової творчості студентів.
 • Сприяння підвищенню іміджу Університету.
 
Функції СНТ БНАУ:
Наукова
 • Залучає студентів до науково-організаційної, науково-дослідної, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної діяльності.
 • Розробляє і реалізує програми, мета яких - підвищення наукового потенціалу студентів Університету.
 • Здійснює моніторинг потреб Університету та зовнішніх організацій в результатах науково-дослідної роботи студентів, ринку наукових студентських проектів, можливостей фінансової та іншої підтримки студентських наукових розробок, що здійснюються в Університеті.
Організаційна:
 • Бере участь у плануванні та організації науково-дослідницької, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної та іншої діяльності студентів Університету.
 • Розробляє інформаційно-методичну, нормативну та організаційно-розпорядчу документацію та рекомендації щодо здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів Університету, проводить методичну та консультаційну роботу із студентами Університету.
 • Проводить студентські наукові заходи в Університеті (конференції, «круглі столи», семінари, конкурси студентських наукових робіт, конкурси бізнес-проектів, дискусійні клуби та ін.).
 • Забезпечує науково-організаційний супровід і підтримку студентських наукових проектів та робіт, виконаних студентами Університету в самостійному науковому пошуку.
 • Налагоджує зв'язки з СНТ інших вищих навчальних закладів, вивчає їх досвід організації науково-дослідної роботи студентів з метою реалізації спільних проектів і впровадження нових форм і методів в роботу СНТ БНАУ.
 • Здійснює організаційну та інформаційну підтримку наукових заходів, що проводяться кафедрами та іншими науковими підрозділами Університету.
 • Надає науково-організаційну підтримку студентам Університету при підготовці наукових робіт для участі в міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах на кращу наукову роботу студентів.
 • Підтримує систему зворотного зв'язку СНТ зі студентами БНАУ, структурними підрозділами Університету, а також зовнішніми організаціями з метою підвищення ефективності НДРС Університету.
Інформативна:
 • Привертає студентів до участі у внутрішньовузівських, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських заходах, а також в організації та проведенні подібних заходів в БНАУ.
 • Веде постійне оновлення баз даних про конкурси наукових робіт студентів, студентські наукові конференції, семінари та інші наукові заходи; а також про організації, що підтримують роботу вузів в області. НДРС.
 • Здійснює інформаційний супровід НДРС і власної діяльності.
 • Координує роботу постійно діючих студентських гуртків, проблемних груп з актуальних проблем науки.
 • Готує матеріали для наукового розділу інтернет-порталу та періодичних видань БНАУ.

  

На засіданнях Ради молодих вчених і Студентського наукового товариства обговорюються майбутні наукові проекти, створюються ініціативні групи для допомоги в організації науково-практичних заходів.

Наукові дослідження студентів проводяться під керівництвом науково-педагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії,  81 навчально-науковій філіях кафедр на виробництві, ННДЦ БНАУ, ветеринарній і юридичний клініках, в 52 наукових гуртках. Всього до наукової роботи щорічно залучено 2100 студентів, які активно працюють над дослідженням і розробкою держбюджетних, наукових комплексних кафедральних тем.

За результатами наукової діяльності 50 студентів і 80 молодих вчених виступили з доповідями на 38 міжвузівських конференціях, науково-практичних семінарах в межах України.

   

Щорічно проходять науково-практичні конференції, де працює 37 секцій, участь у конференціях беруть близько 2100 студентів, з доповідями виступають до 800 студентів.  Нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів, подяками більше 100 студентів щороку.

      

Студенти-члени СНТ беруть активну участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, де предсавляють щорічно до 20 проектів, виборюють переможні місця.

У Білоцерківському НАУ діє система підтримки, морального та матеріального заохочення студентів до науково-дослідницької роботи. На День студента і День науки нагороджуться спеціальними призами та грошовими преміями студенти і аспіранти, які беруть активну участь у науковій роботі, успішно презентують результати свої досліджень на конкурсах і різних науково-практичних заходах.

   

  

Найкращі студенти, члени СНТ, які активно займаються науково-дослідною роботою, виступають на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових студентських робіт після закінчення університету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру.

 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей 2018
2019 н.р.

№ з/п

ПІБ студента

ПІБ наукового керівника, посада

Галузь

Диплом

1

Довбиш Вікторія Віталіївна

Букалова Н.В., доцент

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

І ступеня

2

Жарчинська Валерія Сергіївна

Гриневич Н.Є., доцент

Водні біоресурси та аквакультура

ІІ ступеня

3

Боженко Анастасія Максимівна

Бабицька О.О., доцент

Економіка сільського господарства та АПК

ІІ ступеня

4

Мукоїда Інна Ігорівна

Пахомова А.О. доцент

Інтелектуальна власність

ІІІ ступеня

5

Четверіков Іван Юрійович

Левандовська С.М., доцент

Лісове господарство

ІІІ ступеня

6

Прелипов Роман Андрійович

Богатир Л.В., асистент

Агрономія

ІІІ ступеня

7

Гайдай Алла Анатолівна

Пірова Л.В., доцент

Технологія виробництва і переробки тваринництва

ІІІ ступеня

 

Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад
2018/2019 навчального року

№ з/п

ПІБ

Навчальні дисципліни, спеціальність

Місце

1

Жарчинська Валерія Сергіївна

Водні біоресурси та аквакультура

2

2

Воробей Єлізавета Сергіївна

Біологія

2

3

Волинець Дар´я Владиславівна

Прогноз і програмування врожаю

2

4

Маркович Катерина Сергіївна

Земельний кадастр

3

5

Малишко В´ячеслав Володимирович

Біологія

3