Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

НТТМ

Оновлено 27.10.19

Наукове  товариство творчої молоді Білоцерківського національного аграрного університету НТТМ БНАУ є однією з форм студентської самоорганізації і самоуправління у галузі наукової роботи, яка сприяє підвищенню інтересу до науково-дослідної діяльності та зростанню творчої ініціативи у студентської та аспірантської молоді університету.

Метою діяльності НТТМ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвитку у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризації різних галузей науки у навчальному закладі, розвитку інноваційної діяльності, організаційної допомоги керівництву БНАУ в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Відповідно до своєї мети діяльності та завдань НТТМ БНАУ:

 • організовує роботу осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ, в наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
 • організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
 • бере участь та сприяє розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями різних форм господарювання;
 • співпрацює та координує свою роботу з науковими товариствами інших вищих навчальних закладів;
 • сприяє виданню наукових праць студентів і аспірантів, а також їх розміщенню на веб-сайті Університету;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в університеті;
 • висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті БНАУ, в університетській газеті «Університет», а також в інших засобах масової інформації;
 • поширює серед студентів і аспірантів університету інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України та інших країн;
 • за дорученням керівництва вищого навчального закладу розповсюджує інформацію серед студентів Університету про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
 • співпрацює з науково-дослідною частиною БНАУ.

 

Члени НТТМ БНАУ мають право:

 • обирати та бути обраними у Раду НТТМ;
 • брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною діяльністю НТТМ, та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 • виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить НТТМ;
 • бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;

  

В університеті також створено наукове об'єднання студентів, які беруть активну участь в науково-організаційній та дослідницькій роботі -  Студентське наукове товариство (СНТ) БНАУ. У зв’язку з реорганізацією припинено діяльність  Наукового товариства творчої молоді (НТТМ), яке об’єднувало молодих вчених,  аспірантів, а також студентів університету.

На засіданнях Ради молодих вчених  і Студентського наукового товариства обговорюються майбутні наукові проекти, створюються ініціативні групи для допомоги в організації науково-практичних заходів.

Наукові дослідження студентів проводяться під керівництвом науково-педагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії,  81 навчально-науковій філіях кафедр на виробництві, ННДЦ БНАУ, ветеринарній і юридичний клініках, в 52 наукових гуртках. Всього до наукової роботи щорічно залучено 2100 студентів, які активно працюють над дослідженням і розробкою держбюджетних, наукових комплексних кафедральних тем.

За результатами наукової діяльності 50 студентів і 80 молодих вчених виступили з доповідями на 38 міжвузівських конференціях, науково-практичних семінарах в межах України.

   

Щорічно проходять науково-практичні конференції, де працює 37 секцій, участь у конференціях беруть близько 2100 студентів, з доповідями виступають до 800 студентів.  Нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів, подяками більше 100 студентів щороку.

      

Студенти-члени СНТ беруть активну участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, де предсавляють щорічно до 20 проектів, виборюють переможні місця.

У Білоцерківському НАУ діє система підтримки, морального та матеріального заохочення студентів до науково-дослідницької роботи. На День студента і День науки нагороджуться спеціальними призами та грошовими преміями студенти і аспіранти, які беруть активну участь у науковій роботі, успішно презентують результати свої досліджень на конкурсах і різних науково-практичних заходах.

   

  

Найкращі студенти, члени СНТ, які активно займаються науково-дослідною роботою, виступають на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових студентських робіт після закінчення університету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру.

Відомості про роботу молодих учених університету.

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

та відсоток від загальної кількості студентів, %

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури, %

2015

2225/22,3

100

60

2016

2186/21,8

102

60

2017

2189/20,0

114

60

2018

2100/20,0

112

60